Vastgestelde visie 2020-2022 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Openbaar maken toezichtrapporten Wmo

1. De  beleidsregels vast te stellen inzake het actief openbaar maken van toezichtrapporten Wmo;

2. De Directeur Publieke Gezondheid het mandaat te geven om toezichtrapporten Wmo actief openbaar te maken via de website van de GGD;

3. Aan de Wmo-aanbieders de contractuele verplichting op te leggen dat zij op hun website een passage plaatsen met de volgende inhoud: “De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wmo geleverde zorg. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD www.ggdbzo.nl.

Huurcompensatie buitensportverenigingen

1. De buitensportverenigingen voor 40% te compenseren in het huurcontract voor de periode van oktober t/m december 2020;

2. Onder voorwaarde dat de maatregelen voortduren de buitensportverenigingen voor 40% te compenseren in het huurcontract voor de periode van januari t/m maart 2021.

Afsprakenkader huisvesting van arbeidsmigranten Stedelijk Gebied Eindhoven

1. In te stemmen met het ‘Afsprakenkader huisvesting van arbeidsmigranten Stedelijk Gebied Eindhoven’ en dit te gebruiken als basis voor gemeentelijk beleid.

2. De gemeenteraad te informeren over het 'Afsprakenkader huisvesting van arbeidsmigranten Stedelijk Gebied Eindhoven' met raadsinformatiebrief.

Woningbouw Gasthuisstraat 16-18 Oirschot (CPO-project)

1. Af te wijken van de “Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen” ten behoeve van het CPO-project Gasthuisstraat 16-18 Oirschot.

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor woningbouwontwikkeling Gasthuisstraat 16-18 in Oirschot.

Vaststelling bestemmingsplan 'Gasthuisstraat 16-18 Oirschot’

De raad voor te stellen:

1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Gasthuisstraat 16-18 Oirschot’

2. Het bestemmingsplan ‘Gasthuisstraat 16-18 Oirschot’ met identificatienummer NL.IMRO.0823. BPOIGASTHUIS16tm18-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

3. Geen exploitatieplan vast te stellen;

4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling eerder te mogen bekendmaken.

Beslissing op bezwaar inzake Hoogdijk 38

Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot sluiting van het pand aan de Hoogdijk 38 te Middelbeers ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Participatieproces Actieplan Woningbouw

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Kruispunt Eindhovensedijk - De Rijt - Moorland

1. In te stemmen met in dit voorstel benoemde maatregelen;

2. Ten behoeve van het draagvlak voor deze maatregelen een consultatie te doen met buurtbeheer;

3. De kosten voor de uitvoering van deze maatregelen te dekken uit de investering Rehabilitaties Wegen 2020.

Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk

De raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk.

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen 2021

Aanwijzen van de locaties voor de aanplakborden voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 conform bijlage.