Vaststellen beleidsregels Bbz Kempengemeenten

In te stemmen  met de Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Kempengemeenten.

Actualisatie Erfgoedkaart

De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Vestigen recht van opstal telecommast Kempenweg

  1. In te stemmen met vestiging van recht van opstal voor de nieuwe telecommast aan de Kempenweg:
    • Voor de duur van 30 jaar;
    • Tegen een vergoeding van € 5.308,82 in het eerste jaar, waarna de vergoeding daarna jaarlijks wordt geïndexeerd met het CPI;
    • Waarbij wij de groene aankleding van het bouwwerk gaan onderhouden voor Novec en zij ons hiervoor eenmalig een bedrag van € 7.200,- excl. BTW betaalt voor het onderhoud gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
  2. De einddatum van de overeenkomst met Novec voor de telecommast aan de Kattenberg gelijk te trekken met de einddatum van de overeenkomst voor de mast aan de Kempenweg.

Realisatieovereenkomst N395

In te stemmen met de overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oirschot ter regeling van de reconstructie van provinciale weg N395 in de gemeente Oirschot.

Onderzoek 'Waar staat je gemeente' 

  1. Kennis te nemen van het rapport ‘Waar staat gemeente Oirschot 2020’
  2. De raadsinformatiebrief vast te stellen.