Raadsinformatiebrief Verkoop failliete deel De Enck

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen, ter bekrachtiging van 
het besluit d.d. 26 juli 2022.

Raadsvoorstel Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan

 1. Kennis te nemen van het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 
 2. Geen zienswijze in te dienen. 

Besluit op bezwaar Sparrendijk 6a 

 1. Het bestreden besluit in stand laten ten aanzien van de hoogte van de tegemoetkoming in de planschade. 
 2. Rente toe te kennen over de vastgestelde planschade vanaf 27 augustus 2020.
 3. De gevraagde vergoeding voor juridische bijstand te vergoeden voor een bedrag  van € 2.585,- inclusief BTW. 
 4. Een bedrag van € 1.082,- te vergoeden op basis van artikel 7:15 lid 2 Awb. 

Besluit op bezwaar Offroad Pijlenrit

 1. Reclamanten De Vereniging Buurtgroep de Kemmer en Wildbeheer Noord-West Kempen niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. Het bezwaar van overige reclamanten ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Besluit op bezwaar Bijgebouw Baljuw 8 

 1. De bezwaren van bezwaarmakers ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit met verbeterde grondslag en aanvullende motivering in stand te laten. 
 3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te wijzen.
 4. In te stemmen met bijgevoegd concept van de beslissing op bezwaar. 

Kromvensedijk Hekwerk 

 1. De door de heer De Rooij op 29 november 2021 aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van hekwerken en het aanleggen van kabels op het perceel aan de Kromvensedijk 4 in Oost-, West- en Middelbeers, te verlenen. 
 2. Het bezwaar van de Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers e.o. tegen het besluit van 16 oktober 2019, waarbij is besloten dat voorlopig niet tot handhavend optreden wordt overgegaan tegen de op het perceel aan de Kromvensedijk 4 in Oost-, West- en Middelbeers gerealiseerde hekwerken voordat het besluit tot weigering van de voor deze hekwerken aangevraagde omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, ongegrond te verklaren.

Kromvensedijk Bijgebouw 

 1. Het bezwaar van de heer De Rooij tegen het besluit van 7 mei 2020, waarbij is besloten tot weigering van een omgevingsvergunning voor de renovatie van het bestaande bijgebouw op het perceel aan de Kromvensedijk 4 in Oost-, West- en Middelbeers, ongegrond te verklaren en de weigering in stand te laten. 
 2. De door de heer De Rooij op 29 november 2021 aangevraagde omgevingsvergunning voor het gehele bestaande bijgebouw op het perceel aan de Kromvensedijk 4 in Oost-, West- en Middelbeers, inclusief de renovatie daarvan, te verlenen. 

Raadsinformatiebrief Kromvensedijk

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te 
stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd. 

Afwijkingenrapportage VTH de Kempen 2022 

Kennis te nemen van de afwijkingenrapportage VTH de Kempen 
(periode 1 januari – 30 april 2022).

Erfgoedkaart en Erfgoednota Bouwstenen voor de toekomst 

 1. Vaststellen geactualiseerde Erfgoedkaart Oirschot en Erfgoednota Bouwstenen voor de toekomst beleidsnota erfgoed: archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap 2022-2028. 
 2. Erfgoednota Bouwstenen voor de toekomst 2022-2028 integraal deel uit te laten maken van de Omgevingsvisie Oirschot.

Herontwikkeling Broekstraat 30/31

 1. In principe medewerking te verlenen aan de verzochte herontwikkeling van de locatie Broekstraat 30/31 in Oirschot, zoals omschreven in het projectvoorstel, bestaande uit een ‘Groene Buitenplaats’ waarbij diverse functies worden geïntegreerd, zoals verblijfsrecreatie, energieopslag (extensieve) akkerbouw en natuur. Met aandacht voor de kwantitatieve onderbouwing van het aantal extra ha aan te leggen natuur/bos en het borgen in het bestemminsplan van natuurinclusieve teelten (geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen, etc.). 
 2. Brief aan indiener ter zake aanpassen, portefeuillehouder is t.b.v. deze aanpassing gemandateerd.

Verrekenen van neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 gemeente Oirschot 

De adviezen van BZK over te nemen en te besluiten dat de neveninkomsten van de (voormalig) leden van het college van B&W niet verrekend worden voor het jaar 2021.