Beslissing op bezwaar tijdelijke omgevingsvergunning kunstwerk Markt Oirschot

Het bezwaarschrift conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder verbetering van de motivatie.

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019 gemeente Oirschot

Akkoord met bijgevoegde adviezen

Zienswijze op conceptbrief van de bestuurscommissie RHCe aan AB MRE

De raad voor te stellen de zienswijze van het college op de conceptbrief van de bestuurscommissie RHCe aan AB MRE vast te stellen en voor 1 november 2020 aan de bestuurscommissie RHCe te sturen.

Jaarrekening 2019

De raad voor te stellen:

  1. volgende begrotingswijziging 2019 vast te stellen: €300k taakveld 0. van het programma Bestuur en dienstverlening, additioneel te storten in de voorziening van oud-werknemers;
  2. het jaarverslag en jaarrekening (incl. bijlagen) vast te stellen;
  3. het jaarrekeningresultaat (€1.127.713.) toe te voegen aan de algemene reserve.