Raadsinformatiebrief De Enck na overname

De bijgevoegde raadsinformatiebrief - ter bekrachtiging van het besluit d.d. 12 augustus 2022 - vast te stellen. 

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 

  1. In te stemmen met het maximaal ter hoogte van het bedrag dat de gemeente Oirschot vanuit de SPUK-IJZ regeling krijgt, schadeloos stellen van Laco voor eventuele exploitatietekorten over de periode november 2021 tot en met januari 2022 (tranche 3 en 4) en 
  2. bijgaande brief aan Laco vast te stellen. 

Beslissingen op bezwaar tegen besluit college omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan huisvesten arbeidsmigranten Hoeven 7 

  1. De bezwaren van reclamanten ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten.
  3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
  4. Instemmen met de conceptbrief beslissing op bezwaar.  

Bijdrage Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven, bouwsteen Gezondheidswinst 

  1. Deel te nemen aan het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven.
  2. Voor de periode 2023 t/m 2026 een bedrag van € 25.000,- (€6.250,-/jaar) beschikbaar te stellen. 
  3. Financiën de opdracht te geven om het benodigd budget in de begroting 2023 en verder op te nemen.

Voorzieningenkaart

Inventariseren van bestaande voorzieningen en beleid om te komen tot een overzichtskaart.

Ledenraadpleging concept Arbeidsvoorwaardennota 2023 VNG

Instemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota 2023.

Kostenverdeelsleutel brief DB-AB GRSK 

Ter bekrachtiging van het besluit op 19 augustus jl. stelt het college bijgaande brief vast.

Instelling auditcommissie Oirschot door vaststelling Verordening op de auditcommissie Oirschot 2022

Kennisnemen van bijgaand raadsvoorstel m.b.t. de instelling van de auditcommissie Oirschot door vaststelling van de Verordening op de auditcommissie Oirschot 2022.

Raadsinformatiebrief Regioconferentie Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.