Kadernota armoedebestrijding “Koersen op de toekomst”

De raad voorstellen om:
1. de Kadernota armoedebestrijding “Koersen op de toekomst” vast te stellen voor 2021-2024;
2. de oude Beleidsnota schuldhulpverlening 2016-2019 in te trekken;
3. kennis te nemen van de reactie op commentaar Adviesraad Zorg en Samenleving op Kadernota armoedebestrijding

Programma en overzicht onderwijshuisvesting uitvoeringsjaar 2021

  1. Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting voor het uitvoeringsjaar 2021 als volgt vast te stellen:
    - Programma 2021: geen voorzieningen;
    - Overzicht 2021: geen voorzieningen.

  2. Het bekostigingsplafond voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor het begrotingsjaar 2021 vaststellen op € 0.

Vervolgtraject n.a.v. de rapporten Grip op Jeugd, Rekenkameronderzoek Wmo en de Visitatiecommissie

1.    Instemmen met de presentatie van de Visitatiecommissie aan de raad
2.    Instemmen met de richting van het vervolgtraject n.a.v. de drie rapporten: aanpak in deelprojecten
3.    Instemmen met de presentatie over de richting van het vervolgtraject n.a.v. de drie rapporten aan de raad

Ruimte voor terrassen

  1. In te stemmen met het verlengen van de datum dat er extra ruimte voor terrassen in de gemeente Oirschot beschikbaar wordt gesteld tot 1 november 2020, alsmede

  2. In te stemmen met het gebruik van de reguliere terrassen -zonder uitbreiding van vierkante meters- door horecaondernemers in Oirschot als winterterras in de periode 1 november tot 15 maart

Zoekgebied voor zonne-energie ‘Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille’ openstellen voor periode 02-09-2020 tot 01-03-2021

  1. Het zoekgebied voor zonne-energie ‘Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille’ open te stellen, voor de periode 2 september 2020 tot 1 maart 2021, waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.

  2. Raadsinformatiebrief vaststellen.