Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied herziening Bremsteeg 8-B

De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Bremsteeg 8-B, Oirschot' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPSPBREMSTEEG8B-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Principeverzoek herontwikkeling Notel 42 te Oirschot

 1. In principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van woningen in het bestaande pand aan de Notel 42, het voormalige Hotel Artisan (percelen 22.I001565\blz. 2 kadastraal bekend gemeente Oirschot, sectie 1, nummers 258 en 745), onder de volgende voorwaarden: 
 2. Het voorstel zoals opgenomen in bijlage 1 vormt de basis voor de verdere uitwerking.
 3. Verdere uitwerking van het plan gaat in overleg met de gemeente en moet voldoen aan de beleidsmatige uitgangspunten.
 4. Initiatiefnemer doet een aantoonbare investering in duurzaamheid, waarbij energielabel A het uitgangspunt is.
 5. Initiatiefnemer voert een omgevingsdialoog met de omwonenden en belanghebbenden. 
 6. Initiatiefnemer levert een ruimtelijke onderbouwing aan waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan alle relevante wet- en regelgeving. 
 7. Initiatiefnemer sluit met de gemeente een anterieure overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de plankosten en de afwenteling van planschade.
 8. Dit principebesluit is één jaar geldig. 
 9. Gedeputeerde Staten te verzoeken de grens van het stedelijk gebied te wijzigen. 

Inkoop juridische dienstverlening (huisadvocaat)

 1. In te stemmen met de definitieve inkoopstrategie voor juridische dienstverlening.
 2. De burgemeester een volmacht te laten verlenen aan de teammanager
  Bedrijfsvoering om de definitieve inkoopstrategie te ondertekenen.
 3. Juridische dienstverlening 1-op-1 te gunnen aan Hekkelman N.V. te Nijmegen.