Verruiming huurcompensatie buitensportverenigingen

In te stemmen met de verruiming van compensatie aan buitensportverenigingen van 2/12 naar 3/12 deel in het huurcontract.

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en jaarstukken 2019 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Afwijkingen rapportage afdeling VTH de Kempen

Kennis te nemen van de afwijkingen rapportage

Principeverzoek Meierijsebaan ong. - realisatie nieuwe telecommast

In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuwe telecommast aan de Meierijsebaan ong. te Oirschot middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, onder voorwaarden dat:

  1. initiatiefnemer een communicatieplan opstelt;
  2. voldaan wordt aan de Europese en landelijke richtlijnen;
  3. de mast zoveel mogelijk landschappelijk wordt ingepast.
  4. afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.

Koopovereenkomst Gilde St. Joris Oostelbeers

Instemmen met de koopovereenkomst met Gilde St. Joris te Oostelbeers.

Deelname aan het Rural Data Center (RDC) na 2020

In te stemmen met:

  1. Het uitspreken van de intentie tot deelname aan de vervolgfase van het Rural Data Center de Kempen in de periode 2021-2022 en daarna een besluit te nemen over een eventuele voortzetting.
  2. De stuurgroep RDC de Kempen de opdracht te geven om te komen tot een uitgewerkt plan voor deze periode.