Beleidsregels studietoeslag gemeente Oirschot 2022

 1. De Beleidsregels Studietoeslag gemeente Oirschot 2022 vast te stellen, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022.

2e wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022 en 1e wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022 Oirschot

 1. De Tweede wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022 vast te stellen waardoor de energietoeslag wordt verhoogd van € 800 naar € 1.300.
 2.  De Eerste wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022 Oirschot vast te stellen waardoor een kader wordt gegeven voor de beoordeling van individuele aanvragen bijzondere bijstand voor energiekosten.

Raadsinformatiebrief Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving

 1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Heiakkerweg 

 1. Het verzoek tot opschorten van de aanvragen omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedure te honoreren voor maximaal 2 jaar.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Stapakker/Oude Grintweg te Oirschot’

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Stapakker / Oude Grintweg te Oirschot’’;
 2. Het bestemmingsplan 'Stapakker / Oude Grintweg te Oirschot' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPOISTAPAKKEROUDE-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied herziening Lubberstraat

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Lubberstraat’;
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Lubberstraat’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGLUBBERSTR11A-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

Aangepaste planning mobiliteitsplan Oirschot

 1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Representatieregeling

 1. Vaststellen van de representatieregeling 2022.
 2. Vastgestelde regeling ter accordering voorleggen aan de raad.