Monitor Q2 en Nieuwsbrief nr. 4, september 2020

De raadsinformatiebrief met bijlagen vaststellen.

Proces Beleidsregels Huisvesting arbeidsmigranten

1.    Instemmen met het herziene proces en planning rondom het vaststellen van de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten.
2.    Instemmen met het publiceren van de concept beleidsregels zodat inspraak mogelijk is.
3.    De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Verzoek verruimen sluitingstijden horecagelegenheden

Innemen standpunt dat geen medewerking wordt verleend aan het mogelijk maken van verruiming van de sluitingstijden van horecagelegenheden in de gemeente Oirschot.

Beslissing op bezwaar Hoeven Varkens B.V.

Het bezwaarschrift dat door Hoeven Varkens B.V. is ingediend ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Uitvoering motie De Enck 02-07-2020

  1. In gesprek gaan met alle verenigingen en gebruikers die een ruimte huurden in De Enck;
  2. De verenigingen en gebruikers die een muzieklokaal of het verenigingslokaal in De Enck willen huren hierin te faciliteren zolang deze mogelijkheid er is;
  3. Een inventarisatie maken van mogelijke alternatieve locaties van mogelijk alternatieve gebruiksruimtes in Oirschot.

Algemene ledenvergadering VNG 25 september 2020

Kennisnemen van de agenda en de ingediende motie te steunen.

Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024

De raad voor te stellen:

  1. De begroting van baten en lasten 2021 inclusief het dekkingsplan en de paragrafen vast te stellen en de budgetten voor het begrotingsjaar 2021 te autoriseren;
  2. De meerjarenbegroting 2022 – 2024 vast te stellen;
  3. In te stemmen met een storting van € 903.335 in de reserves en een onttrekking van € 2.351.413 uit de reserves (zoals gespecificeerd in bijlage 4 op blz. 132-135);
  4. Het overzicht van incidentele baten en lasten 2021 – 2024, ter bepaling van het structureel begrotingssaldo zoals gespecificeerd in bijlage 5 (op blz. 136-137) vast te stellen inclusief het structureel saldo (zoals aangegeven op blz. 137);
  5. De op bijlage 7 op blz. 139-141 genoemde kredieten uit het Activiteitenplan 2021-2024 beschikbaar te stellen (nrs. 1 t/m 4, 31 t/m 35, 40, 57 t/m 59, 64, 69 t/m 73);
  6. Van de op bijlage 7 op blz. 139-141 geplande investeringen uit het Activiteitenplan 2021-2024 te besluiten dat hiervoor een apart voorstel aan de raad wordt voorgelegd (nrs. 24, 25, 28 en 30);
  7. De gewijzigde afschrijvingstabel (behorende bij de Financiële verordening) voor het onderdeel schoolgebouwen inclusief installaties vast te stellen conform de ter inzage liggende bijlage.