Raadsinformatiebrief Monitor Q2 en Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving nr. 8 - september 2021

De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Nederlandse Schuldhulproute

 1. Inwoners en ondernemers met financiële problemen via de Nederlandse Schuldhulproute ondersteuning te bieden.
 2. Hiertoe voor twee jaar een overeenkomst aan te gaan met de Nederlandse Schuldhulproute voor wat betreft het ‘basispakket’.

Huisvesting vergunninghouders 2021-I

De  raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen.

Subsidieregeling Covid-19 steun ondernemers

Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad inzake de extra Covid-19 steun voor ondernemers de subsidieregeling vaststellen.

Antwoordbrief Adviesraad Zorg en Samenleving inzake Schone Lucht

 1. Kennisnemen van het advies van de Adviesraad Zorg en Samenleving inzake ondertekening van het Schone Lucht Akkoord.
 2. De Adviesraad Zorg en Samenleving te antwoorden dat de ambitie van het Schone Lucht Akkoord wordt onderschreven, maar het akkoord momenteel niet wordt ondertekend.

Principeverzoek hergebruik passantenhaven voor opstapplaats rondvaartboot

In principe medewerking verlenen aan het verzoek tot het deels benutten van de bestaande passantenhaven in het Wilhelminakanaal als thuishaven en opstapplaats voor rondvaartboot ‘De Waterengel’ door de Stichting Goud voor Oud voor de duur van maximaal vijf jaar, onder de volgende voorwaarden:

 • Er wordt voorafgaand aan de vergunningaanvraag overleg en schriftelijke overeenstemming bereikt met de eigenaar en de beheerder van het kanaal en omliggende gronden;
 • De aanmeerlocatie van het initiatief wordt aan de westkant van de toegangsvlonder gerealiseerd, niet zijnde de huidige passantenhaven;
 • De initiatiefnemer legt bij de formele (vergunning)aanvraag een plattegrond voor ter beoordeling en goedkeuring van het bevoegd gezag waarop de beoogde situering van functies en voorzieningen is weergegeven;
 • De initiatiefnemer levert een afdoende parkeeronderbouwing aan ter beoordeling en goedkeuring door het bevoegd gezag. Eventuele (extra) kosten die door het opstellen van deze onderbouwing, het gebruik en/of de aanleg van extra parkeerruimte ontstaan ten behoeve van het initiatief zijn voor rekening van de initiatiefnemer

Anterieure overeenkomst bestemmingsplanherziening Hoogdijk 32 Middelbeers

In te stemmen met de bijgevoegde concept antwoordbrief waarin niet wordt meegegaan met de door de initiatiefnemer ingebrachte zaken en aandachtspunten.

Toekomst De Enck

De raad voor te stellen om De Enck als sociaal-culturele voorziening beschikbaar te krijgen en te houden voor de inwoners en hier toe nader uit te werken:

 • Verkoop van de grond onder De Enck en de verkoop van het gemeentelijk vastgoeddeel tegen marktconforme bedragen.
 • Het aangaan van een meerjarige subsidieovereenkomst met de op te richten Stichting De Enck teneinde het theater en de danszaal weer in te zetten voor verenigingen en professionele voorstellingen.
 • De netto opbrengst uit de verkoop van de grond en het gemeentelijk vastgoeddeel in te zetten om de nieuwe voorziening (mede) te bekostigen.

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

 1. In te stemmen met de concept Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.