Zienswijze koers WSD

  1. Kennis te nemen van het advies over de toekomstige koers van de WSD;  
  2. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de WSD onder de volgende voorwaarden: 
    - De besluitvorming van de Raad inzake het onderzoek sociaal domein;
    - De regie blijft bij WIJzer. De WSD sluit hierbij aan; 
  3. Een voorstel aan de Raad om een zienswijze koers WSD in te dienen.

Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Advisering Commissie m.e.r. over planMER grootschalige zonne- en windparken

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Huijgevoort 18a"

De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Huijgevoort 18a’ met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGHUIJGEVOORT18a-VAST overeenkomstig artikel 3.8. Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Inrit Groot Bijstervelt

In te stemmen met het verlenen van de vergunning voor de realisatie van een tweede inrit en het kappen van een boom voor het project Groot Bijstervelt aan de Montfortlaan in Oirschot.

Beslissing op bezwaar over verzoek om handhaving Harnasweg 1 Oirschot

  1. De bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit in stand te laten.

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 55 Oirschot"

De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 55 Oirschot’ met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG55-VAST overeenkomstig artikel 3.8. Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.