Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, incl. protocol Hulp bij het Huishouden en afwegingskader Woningaanpassingen

1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oirschot 2020 vast te stellen;
2. Het indicatieprotocol Hulp bij het huishouden (bijlage 1 bij de beleidsregels Wmo) vast te stellen;
3. Het afwegingskader Woningaanpassingen (bijlage 4 bij de beleidsregels Wmo) vast te stellen;
4. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oirschot 2019 in te trekken.

Resultaten eerste ronde Woningbouwimpuls

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Deelname IBP - Levende Beerze

Instemmen met het Raamwerk Proeftuinen in de Kempen.

Samenwerkingsafspraken project ‘Gebiedsgericht handhaven mest’    

De Samenwerkingsafspraken gebiedsgericht handhaven mest, onderdeel gegevensverstrekking, tussen de gemeente Oirschot en andere partners in het project ‘Gebiedsgericht handhaven mest’ aangaan.

Budget Transitievisie Warmte

 Aan de raad voor te stellen: 
1.    Budget toe te kennen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte;
2.    De kosten te dekken uit de reserve fysieke en sociale leefbaarheid;
3.    Na afronding van het project opstellen Transitievisie Warmte de reserve fysieke en sociale leefbaarheid opheffen.

Uitvoeringsnota snippergroen/openbaar gebied en restpercelen 2020

 1. In te stemmen met de uitvoeringsnota snippergroen/openbaar gebied en restpercelen en daarmee het huidige beleid uit 2003 actualiseren door:
  a. aan de toetsingskaders klimaatadaptatie toe te voegen en verkoop van stroken met kabels en leidingen in sommige gevallen mogelijk te maken;
  b. bij verkoop van snippergroen bij woningen gebruik te maken van een zonering;
  c. bij woningen een verhuurtarief te hanteren voor huur snippergroen zijnde 5% van de grondprijs van zone II, met een minimale huurprijs van € 75,- per overeenkomst;
  d. de verkoopprijs van snippergroen bij bedrijventerreinen gelijk te stellen aan de actuele grondprijs van bedrijventerreinen;
  e. de verhuurprijzen van grond op bedrijventerreinen vast te stellen op 5% van de actuele grondprijs van bedrijventerreinen, met een minimale huurprijs van € 75,- per overeenkomst;
  f. de bestaande huurovereenkomsten voor snippergroen te respecteren;
  g. de uitgifte van percelen landbouwgrond in de vorm van pacht en verhuur ongewijzigd te laten.
 2. In te stemmen met het informeren van de raad met raadsinformatiebrief.

Regionale geschillencommissie

 1. In te stemmen met deelname aan de regionale geschillencommissie Brabant-Zuidoost.
 2. In te stemmen met en vaststellen van het reglement regionale geschillencommissie Brabant-Zuidoost.
 3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en de verwerkersovereenkomst.
 4. In te stemmen met de opzet van de samenstelling en het profiel van de leden van de regionale geschillencommissie.
 5. In te stemmen met de opzet van de procedure voor werving en selectie van de leden van de regionale geschillencommissie.
 6. De ondernemingsraad en het lokaal overleg over dit besluit te informeren en het reglement ter informatie aan de ondernemingsraad en het lokaal overleg aan te bieden.

Belastingverordening 2021, onderdeel d. Toeristenbelasting

Aan de raad wordt voorgesteld om de verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen.