Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Kadernota Armoedebestrijding 

Het college neemt kennis van De tussenevaluatie van de uitvoering 
Kadernota Armoedebestrijding ‘’Koersen op de toekomst’’ 2021-2024 en is akkoord met de inhoud van de raadsinformatiebrief. 

Reactiebrief Oirschot t.a.v. uitvraag lokaal gesprek samenwerkingsakkoord MRE

Instemmen met de verzending van bijgevoegde reactiebrief aan het MRE over de uitvraag lokaal in gesprek over het samenwerkingsakkoord, waarbij een tekstuele aanpassing plaatsvindt 

Aanvullende raadsinformatiebrief van de GRSK over 'Opnieuw Verbinden' 

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.