Prestatie-afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie

  1. Instemmen met de prestatie-afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie conform bijlage 1. 
  2. Wethouder Van Overdijk machtigen om namens de burgemeester de prestatie-afspraken VVE te ondertekenen.

Vastgestelde begroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 

  1. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio. 
  2. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren. 

Beslissing op bezwaar met betrekking tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een tweede uitweg c.q. inrit (hierna: uitweg) aan het perceel Montfortlaan 15d in Oirschot. 

  1. Het bezwaar van mevrouw M.A.P. Rijnen-Jansen ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
  2. Het bestreden besluit te herroepen in de zin dat de omgevingsvergunning alsnog wordt verleend. 
  3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar toe te wijzen.