Ondertekening Zorgconvenant Slachtoffers Mensenhandel

Instemmen met het Zorgconvenant voor de uitwisseling van persoonsgegevens bij casusoverleggen om de zorg en opvang van slachtoffers mensenhandel in de regio Oost-Brabant te organiseren.

Raadsinformatiebrief proces OSMO, uniforme huurprijzen en privatisering

De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vaststellen.

Aflopen extra ruimte voor terrassen

Instemmen met het beëindigen van het verruimd opstellen van terrassen per 1 november 2021.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

  1. Instemmen met het maximaal ter hoogte van het bedrag dat de gemeente Oirschot vanuit de SPUK-IJZ regeling krijgt, schadeloos stellen van Laco voor eventuele exploitatietekorten over de eerste helft van 2021.
  2. De raad over dit besluit te informeren middels bijgaande RIB welke een tekstuele aanpassing kent; portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Mandaat voor Eindhoven als penvoerder t.b.v. subsidieaanvraag Flexpool Wonen en ondertekening Samenwerkingsverklaring door portefeuillehouder Wonen

  1. De gemeente Eindhoven mandaat verlenen voor - het indienen van een subsidieaanvraag voor de Flexpool Wonen - het budgetbeheer van het te ontvangen subsidiegeld - het werven van 3 fte aan flexpoolcapaciteit voor alle gemeenten van het SGE.
  2. Wethouder P. Machielsen de Samenwerkingsverklaring laten ondertekenen.

Duurzaam gemeenteloket

  1. Kennisnemen van de lancering van het duurzaam gemeenteloket
  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Septembercirculaire 2021 algemene uitkering

  1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 voor kennisgeving aannemen;
  2. De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 voor het begrotingsjaar 2021 meenemen in de Burap 2021;
  3. De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 voor de begrotingsjaren 2022-2026 niet inzetten, maar gelet op de risico’s die we lopen deze saldi in afwachting van de meicirculaire 2022 toevoegen aan de saldi van de conceptbegroting 2022-2025;
  4. De raad in een raadsinformatiebrief nog vóór de begrotingsbehandeling van 2 november 2021 hierover informeren zodat de uitkomsten bij de begrotingsbehandeling kunnen worden betrokken en verwerkt kunnen worden in de 1e begrotingswijziging 2022 die op 2 november 2021 wordt vastgesteld.