Samenwerkingsconvenant met bijbehorend Privacy Protocol Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost juli 2020

1. In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant ‘Samenwerking tussen ketenpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost juli 2020’.
2. In te stemmen met het Privacy Protocol ‘Integrale Veiligheid en Complexe Multi Problematiek Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost juli 2020’.

Verlenging overeenkomsten specialistische jeugdhulp 2021

  1. In te stemmen met de inhoudelijke aanpassingen van een aantal producten jeugdhulp in de Producten- en Dienstencatalogus en de overeenkomst per 1 januari 2021, conform bijlage 1.
  2. In te stemmen met de tariefswijzigingen voor de producten jeugdhulp per 1 januari 2021, conform bijlage 1. De verhoging van de kosten ad € 50.000 ten laste te brengen van de stelpost prijsstijging programma 1 en te verwerken bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting 2021.
  3. De burgemeester te verzoeken de directeur Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven te machtigen ten aanzien van het wijzigen van de overeenkomst via een addendum.

Prestatieafspraken extra incidentele subsidie Museum de Vier Quartieren

Prestatieafspraken voor de extra incidentele subsidie 2020-2021 Museum de Vier Quartieren vaststellen.

Septembercirculaire 2020 algemene uitkering

De raadsinformatiebrief (incl. bijlagen) vaststellen