Inhuur toezicht naleving Noodverordening COVID-19

1. In te stemmen met de inhuur van extra toezicht op de Noodverordening COVID-19 tot het einde van het jaar;
2. Hiervoor de gelden die beschikbaar zijn gesteld in de septembercirculaire aan te wenden vooruitlopend op de formele begrotingswijziging.

Regionale Pilot Standaard Sociale Huurwoning

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de pilot Standaard Sociale Huurwoning

 2. In te stemmen met

  1. de vervolg procedure inzake selectie- en gunning van de pilot;

  2. prioriteit te geven aan de uitvoering van de locaties in de 1e tranche van de pilot;

  3. uitgaande van het maximaal aansluiten bij en uitvoeren van de (lokale) welstandseisen en de (regionale) Brainport Principles, nadrukkelijk de mogelijkheid bieden om hiervan gemotiveerd af te wijken indien de uitvoering van de pilot dit noodzakelijk maakt;

  4. bij de beoordeling van het eerste bouwplan mandaat te verlenen tot het centraal éénmalig gezamenlijk uitvoeren van de bouwkundige toets ingevolge het Bouwbesluit;

 3. De gemeenteraad te informeren door middel van Raadsinformatiebrief.

RIB Prestatieafspraken Museum de Vier Quartieren

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Van concept RES naar RES 1.0

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Dienstverleningsbeleid

 1. Het dienstverleningsbeleid vaststellen.
 2. Raadsinformatiebrief vaststellen.