Concept voorstel doorontwikkeling leefbaarheidsnetwerken

Het voorstel vrijgeven voor consultatie met de leefbaarheidsnetwerken.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied herziening Driehoek 12 en Hoogeindseweg ong.

 1.  In te stemmen met de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Driehoek 12 en Hoogeindseweg ong. 
 2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Driehoek 12 en Hoogeindseweg ong. met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGDRIEHOEK12-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Participatieleidraad voor ruimtelijke initiatieven

Vaststellen van de participatieleidraad voor ruimtelijke initiatieven met tekstuele aanpassing, portefeuillehouder heeft in deze mandaat. 

Vaststellen besluiten Omgevingswet: bindend advies, verplichte participatie en delegatie

 1. Het Besluit bindend adviesrecht, delegatie en de verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Oirschot 2023 vast te stellen.
 2. De Algemene verklaring van geen bedenkingen in te trekken.
 3. De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren bij aanvragen waarbij de raad bindend advies geeft.
 4. De besluiten onder 1 t/m 3 in werking te laten treden met ingang van de dag 
  waarop de Omgevingswet in werking treedt. 
 5. De besluiten onder 1 t/m 3 binnen een jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren. 
 6. In te stemmen met de leidraad participatie bij ruimtelijke initiatieven. 

Waarbij het raadsvoorstel tekstuele aanpassingen kent, portefeuillehouder is in deze gemandateerd. 

Regionaal project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I)

Aan de raad raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen met de volgende beslispunten: 

 1. Deel te nemen aan het Isolatieproject regio Zuidoost-Brabant en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen. 
 2. De uit het projectplan voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Oirschot te rekenen. 

 Bestuurlijke boete Wet BRP en (Gemeentelijk) briefadres 

 1. Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) Oirschot 2022. 
 2. Vast te stellen mandaat II.A.15, waarbij mandaat wordt verleend aan de 
  gemeentesecretaris en de teammanager Publiekszaken voor het opleggen van een bestuurlijke boete. 
 3. Vast te stellen de nadere regels briefadres Oirschot 2022. 
 4. Aan te wijzen het adres Kerkstraat 5 in Oirschot als gemeentelijk briefadres met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. 

Verbeterplan financiële functie gemeente Oirschot

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

Uitnodiging gezamenlijke raadsbijeenkomst Best-Oirschot 

Bijgevoegde uitnodiging aan de gemeenteraden van Best en Oirschot met tekstuele aanpassing vaststellen.