Aanbesteding (voorgenomen gunning stichting) Veilig Thuis

Kennisnemen van het voornemen om aan te besteden middels publicatie van voorgenomen gunning aan stichting Veilig Thuis Zuidoost Brabant, voor een periode van 4 jaar met de optie om twee keer twee jaar te verlengen.

Raadsvoorstel startnotitie Transitievisie Warmte

  1. In te stemmen met bijgevoegde startnotitie Transitievisie Warmte en daarmee deze aan te nemen als kaders voor het proces van het opstellen van de Transitievisie Warmte voor de gemeente Oirschot.
  2. Een budget toe te kennen van € 136.800,- ten behoeve van het opstellen van de Transitievisie Warmte.
  3. Dit budget (€ 136.800,-) te dekken uit de Reserve Warmtetransitie.

SMART Stappenplan Energieneutraal Oirschot 2040

Het "Stappenplan Oirschot Energieneutraal 2040" ter besluitvorming aan raad voor te leggen en deze periodiek (tweejaarlijks) te laten herijken.

Beslissing op bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom n.a.v. handhavend optreden tegen rijden met quad in verboden bosgebied

  1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
  2. Het bestreden besluit in stand te laten.
  3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.