Herbestemming subsidieoverschot 2016 Bibliotheek

Instemmen met eenmalig het subsidieoverschot van 2016 van de bibliotheek te herbestemmen als reserve voor de bibliotheek.

Informatie over Erfgoed Deal Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie en Erfgoedbrief Oirschot

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Verslag ondernemerssessie 7 september 2020 revitalisering De Stad en Steenfort

Kennisnemen van de uitkomsten van de ondernemerssessie inzake de revitalisering van bedrijventerreinen De Stad en Steenfort.

Vaststellen beleidsvisie "Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit"

1. De integrale beleidsvisie “Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit” vast te stellen.

2. De raad over deze uitwerking van de woonvisie te informeren door middel van de raadsinformatiebrief.

3. Met de contractspartners in het sociaal domein de benodigde inzet te organiseren.

Amendement zoekgebied voor zonne-energie Groenewoud/A58/Proosbroekweg

Voorstel: aan de gemeenteraad voor te stellen:

1. Het gebied Groenewoud/A58/Proosbroekweg niet aan te wijzen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonne-energie;

2. En daarmee de uitvoering van het amendement als afgehandeld te beschouwen.

Voorwaarden Woningbouwontwikkeling Rijkesluisstraat 34 t/m 38 Oirschot

In te stemmen met de reactie op de gestelde vragen over de voorwaarden in de aangegane anterieure overeenkomst betreffende woningbouwontwikkeling Rijkesluisstraat 34 t/m 38 in Oirschot, waarbij betrokkene in kennis wordt gesteld van het feit dat aan een eventuele toestemming tot verhuur, voorwaarden kunnen worden gesteld.

Raadsinformatiebrief Hoogspanningsstation

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Vaststelling bestemmingsplan “Lubberstraat ongenummerd”

De raad voor te stellen:

1. in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Lubberstraat ongenummerd”;

2. het bestemmingsplan 'Lubberstraat ongenummerd' met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPSPLUBBERSTRONG-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan “Meester de Weertstraat – Lubberstraat

de raad voor te stellen:

1. het bestemmingsplan “Meester de Weertstraat - Lubberstraat” met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPSPMRWRTLBBRSTR-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro ongewijzigd vast te stellen, zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Actieplan Woningbouw

De raad voor te stellen:

1. In te stemmen met het ‘Actieplan Woningbouw (november 2020)’ en de daarin opgenomen beleidsmatige keuzes en ontwikkelrichting per kern.

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid, namelijk een situationeel grondbeleid met een voorkeur voor een proactieve facilitaire rol.

3. Kennis te nemen van de vertrouwelijke bijlage bij het advies over de te voeren grondpolitiek en de voorkeursrol per ontwikkeling.

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1.332.000 ten behoeve van de uitvoering van het Actieplan en dit te dekken uit de Reserve Volkshuisvestingsfonds.

waarbij het raadsvoorstel tekstuele aanpassing kent, Portefeuillehouder is ter zake gemandateerd.

Vaststellen Programma Water en Riolering 2021 – 2025

1. Het Programma Water en Riolering 2021 – 2025 vast te stellen.

2. De kosten te dekken uit de rioolheffing conform scenario 4 uit het kostendekkingsplan.

3. Mutaties voortvloeiend uit het Programma Water en Riolering worden meegenomen in de BURAP 2021.

Vaststellen “Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Oirschot”

De gemeenteraad voor te stellen de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Oirschot vast te stellen.

Terugkoppeling ENSIA-zelfevaluatie 2019 BAG, BGT en BRO

Kennisnemen van de terugkoppeling door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de bestuurlijke verantwoording, die het college van B en W begin dit jaar heeft afgelegd in het kader van de verplichtingen op grond van de Wet BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), de wet BGT en de wet BRO De raad via raadsinformatiebrief informeren.