Stand van zaken Jeugdbescherming 

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Hardheidsclausule toepassen voor subsidie coronacultuurproject

De hardheidsclausule toe te passen voor de subsidieaanvraag coronacultuurproject van het Kempenkoor.

VVE-beleid

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken herijking VVE-beleid.

  2. Vast te stellen de Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Oirschot 2022.

  3. In te trekken de Nadere regels subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Oirschot.

Afsprakenkader Wonen SGE 2022 'Bouwen aan de toekomst'

  1. In te stemmen met het Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst’.

  2. Het Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst’ ter vaststelling aan te bieden aan de raad, ter vervanging van het Afsprakenkader Wonen uit 2017.

Intentieverklaring ontwerpend onderzoek Oostelbeers Zuidoost

  1. In te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring voor een ontwerpend onderzoek voor het gebied Oostelbeers Zuidoost, onder aantekening dat de gemeente t.a.v. het bereikte resultaat haar eigenstandige afweging maakt hoe een ander in te passen

  2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder de overeenkomst te ondertekenen.