Partner Z-route nieuwe wet inburgering

Kennisnemen van het feit dat de WSD als primaire partner is gekozen voor de uitvoering van de Zelfredzaamheidsroute (Z-route), binnen de nieuwe wet inburgering.

Raadsvoorstel verlenging lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020

De raad voor te stellen om het lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 gezond samenleven, te verlengen met een jaar tot 1 januari 2022.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2020

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2020 met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022.

Beschikbaar stellen budget centrumvisie Oirschot 2021

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

het budget voor de centrumvisie Oirschot 2021 dit jaar beschikbaar stellen.

Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021

De gemeenteraad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021 vast te stellen.

Matthäus Passion Oirschot

1. Het sponsorbedrag van € 3.000,- van 2020 niet terug te vragen van de stichting Matthäus Passion Oirschot-de Kempen.

2. Voor 2021 een sponsorbedrag van € 3.000,- beschikbaar te stellen aan de stichting Matthäus Passion Oirschot-de Kempen.

3. Onderzoeken of we een extra bijdrage voor 2020 beschikbaar kunnen stellen in relatie tot Coronoschade cultuur.

4. Voor 2021 het sponsorcontract met de stichting Matthäus Passion Oirschot-de Kempen vast te stellen.

5. Het besluit tot een meerjarig sponsorcontract in plaats van een jaarlijks sponsorcontract uit te stellen tot medio 2021.

InnovA58

1. Kennis te nemen van de strekking van de antwoordbrief van Rijkswaterstaat d.d. 6 oktober 2020 inzake InnovA58.

2. De raad te informeren over het standpunt van Rijkswaterstaat door middel van raadsinformatiebrief.

Coronamaatregelen

Kennisnemen van de genomen maatregelen, de afstemming en de aanbevelingen en de informatienota hierover door leiden naar de gemeenteraad als bijlage bij de raadsinformatiebrief, welke een tekstuele aanpassing kent, portefeuillehouder is ter zake gemandateerd.

RTL 4 programma ‘De Lokale Helden van de Gemeenten’

Deel te nemen aan het RTL 4 programma ‘De Lokale Helden van de Gemeenten’ en daarvoor geld beschikbaar te stellen.

Verordening reinigingsheffingen 2021

Aan de raad wordt voorgesteld de (nieuwe) verordening reinigingsheffingen 2021 vast te stellen.

Burap december 2020

1. de burap december 2020 met aanpassing te accorderen en deze ter vaststelling naar de raad te zenden; portefeuillehouder is ter zake de aanpassing gemandateerd

2. de begrotingswijziging (incl. de onttrekking uit de reserves) te accorderen en deze voorstellen ter vaststelling naar de raad te zenden;

3. te accorderen dat de structurele verhoging van de lasten (hoofdstuk 2.2 van de burap) worden behandeld bij het proces kadernota / majeure afwijkingen in Q2 2020 waarin een integrale afweging kan worden gemaakt.

Herziening raadsbesluit 27 oktober 2020 amendement OZB

Aan de raad wordt voorgesteld om onder intrekking van het 27 oktober genomen besluit een nieuw besluit te nemen met betrekking tot het aangenomen amendement inzake OZB voor organisaties en verenigingen met een maatschappelijke / sociale functie.