Meerkostenregeling corona zorgaanbieders jeugdhulp

In te stemmen met de regeling Vergoeding Meerkosten Corona Zorgaanbieders, zoals voorgesteld in bijlage geldend van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Jongeren in een kwetsbare positie

1. Het mandaat van 28 oktober 2020 van de Bestuurscommissie van de GGD aanvaarden.

2. De overeenkomst “Gezamenlijke verantwoordelijkheden partijen bij verwerking van persoonsgegevens” aangaan.

3. In te stemmen met het wijzigingsbesluit behorende bij het convenant JIKP.

4. Kennisnemen van de dienstverleningsovereenkomst tussen de GGD en de gemeente Eindhoven, opgenomen in bijlage.

Deelname contractering Multi

1. Deel te nemen aan de contractering jeugdhulp Multi waarbij het mandaat voor de inzet van de Multi-aanpak bij de lokale toegang (WIJzer) ligt.

2. Deel te nemen met een voorlopige geschatte financiële omvang tussen de €545.000 en € 695.000 per jaar. De definitieve inschatting en een eventuele opbouw in bedrag per jaar tijdens het contract onderzoeken we nader tijdens het inkooptraject.

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties: vaststellingsovereenkomst

1. Een vaststellingsovereenkomst aangaan waarin BOM Holding BV, ROW BV en gemeenten onderlinge afspraken maken over de uittreding van de BOM Holding B.V.;

2. De burgemeester verleent de portefeuillehouder Economie volmacht om namens de gemeente Oirschot de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen op het moment dat alle gemeenten de nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben vastgesteld.

Donatie Landschapsfonds Het Groene Woud

€ 9.500,- te storten in het Landschapsfonds Het Groene Woud

Meer tijd nodig voor participatie zonneparken door corona

1. Na het sluiten van het zoekgebied op 1 maart 2021 in goed overleg met de indieners van projectvoorstellen een termijn af te spreken waarbinnen zij voldoende participatie kunnen toepassen, passend bij de beperkingen die de Coronamaatregelen met zich meebrengen.

2. De raadsinformatiebrief vaststellen.

Beslissing op bezwaar gericht tegen de exploitatie van een terras aan de achterzijde van het pand aan de Markt 14 in Oirschot

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Beleidsregel geluid in de Algemene Plaatselijke Verordening

De 'Beleidsregel geluid in de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot' vaststellen.

Raadsinformatiebrief uitspraken Raad van State omgevingsvergunningen Logtsebaan 2 te Spoordonk

1. Kennis te nemen van de uitspraken van de Raad van State inzake de omgevingsvergunningen en de natuurvergunning voor een varkenshouderij aan de Logtsebaan 2 te Spoordonk.

2. De inhoud van deze Raadsinformatiebrief vaststellen.

3. De Raadsinformatiebrief te verzenden aan de raadsleden.

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen 2021; stembureauleden

1. Benoemen van de stembureauleden conform bijlage.

2. Alle ambtenaren van de gemeente Oirschot benoemen tot plaatsvervangend lid van een stembureau.