Incidentele subsidie Ouderen Zwemclub Oirschot (OZO)

Eenmalig incidentele subsidie te verlenen aan Ouderen Zwemclub Oirschot ter hoogte van € 1.200.

Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Het college besluit in te stemmen met het treffen van een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost volgens bijgevoegde concept-regeling, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad. 

Rechtmatigheid verstrekte pgb’s (persoonsgebonden budgetten) jeugdhulp 2021

Bekrachtigen van het besluit van LEVgroep om de hardheidsclausule toe te passen op de casussen waarin tegen een hoger pgb-tarief is beschikt dan het vastgestelde pgb-tarief in de beleidsregels.

Voortgang de Enck

De raadsinformatiebrief met aanpassing vast te stellen.

Prestatieafspraken woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging 2022

 1. Bijgaande prestatieafspraken 2022 -2024 tussen gemeente en Wooninc., ‘thuis en de beide huurdersvertegenwoordigingen vast te stellen.
 2. De raad middels Raadsinformatiebrief te informeren over de inhoud van de prestatieafspraken 2022-2024.
 3. Burgemeester machtigt wethouder drs. P.A.G. Machielsen de prestatieafspraken 2022-2024 te ondertekenen.

Addendum Uitvoeringsovereenkomst gebiedsontwikkeling Levende Beerze + ondertekening

 1. Instemmen met een addendum op de Uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze. In dit addendum worden nieuwe afspraken gemaakt over:
  - de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst met afspraken over de uitwerking van de Proeftuin De Levende Beerze;
  - het starten met de uitwerking van de Proeftuin De Levende Beerze in afwachting van de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst;
  1. de afronding van het uitvoeringsprogramma voor het project De Kleine Beerze;
  2. de inzet van de grondportefeuille De Kempen na afloop van de Samenwerkingsovereenkomst;
  3. de uittreding door gemeente Bergeijk uit de Uitvoeringsovereenkomst.
 2. Burgemeester machtigt wethouder drs. P.A.G. Machielsen het addendum op de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

Beslissing op bezwaren project afsluiten onverharde wegen natuurgebieden / verzoek ontheffing Wildbeheereenheid Noord-West Kempen (WBE) en verzoek opstarten procedure afsluiten onverharde wegen Landgoed De Baest

 1. De bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren:
  1. Bezwaarschrift d.d. 9 augustus 2021, Koperwiekstraat, Vught
  2. Bezwaarschrift d.d.18 augustus 2021, Kasteel Croystraat, Tilburg
  3. Bezwaarschrift d.d. 20 augustus 2021, Witrijtseweg, Bergeijk
  4. Bezwaarschrift d.d. 21 augustus 2021 Volkelstraat, Tilburg
 2. Het bezwaarschrift van de Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers e.o., d.d. 31 augustus 2021, aangevuld 23 september 2021, ontvankelijk en ongegrond te verklaren
 3. De Wild Beheereenheid in Noord-West Kempen / Oirschotse jagersvereniging en Jagersvereniging de 3 in Beerzen onder voorwaarden ontheffing van de verkeersborden C12zb op de onverharde wegen in natuurgebieden te verlenen:
 4. bij daadwerkelijk afvoer van het afgeschoten wild (na melding bij de gemeente) met expliciete aandacht voor het voeren van een goede gebiedsdialoog;
 5. bij onderhoud aan een hoogzit (na melding bij de gemeente);
 6. bij het slecht ter been zijn van een oudere huurder (na schriftelijk verzoek bij de gemeente)
 7. voor de jaarlijkse reewildtelling in maart/april;
 8. de procedure van een verkeersbesluit voor het afsluiten van openbare onverharde wegen in Landgoed de Baest op te starten.

Omgevingsvergunning Rijkesluisstraat

 1. Medewerking verlenen aan de realisering van acht studio’s/appartementen in het huidige kantoorpand aan de Rijkesluisstraat in Oirschot, middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, onder voorwaarden dat:
 • Initiatiefnemer met de gemeente een overeenkomst sluit waarin afspraken worden gemaakt over de sociale huurwoningen en de exploitatietermijn;
 • Initiatiefnemer een investering in duurzaamheid doet zoals opgenomen in de duurzaamheidsparagraaf.

      2. Afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning

Handhavingsprocedure overtredingen Spreeuwelsedijk in Oost- West- en Middelbeers

 1. Kennis te nemen van de processen-verbaal van de zittingen bij de voorzieningenrechter van 23 oktober 2019 en van 31 maart 2021;
 2. Ten aanzien van de bestaande woning Spreeuwelsedijk de omgevingsvergunning, te verlenen overeenkomstig bijgaand ontwerp;
 3. De schriftelijke zienswijze van de provincie tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ongegrond te verklaren;
 4. Een nieuw besluit op het bezwaarschrift nemen overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit;
 5. De rechtbank te adviseren in het kader van het beroep het verzoek om vergoeding van schade af te wijzen.

Herinrichting Besteweg en aanpak rotonde Lidl

De raadsinformatiebrief vast te stellen

Intentieovereenkomst De Kemmer en deelname prijsvraag College van Rijksadviseurs

 1. In te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Kalliste Woningbouwontwikkeling en woningcorporatie 'thuis over de samenwerking bij de planuitwerking van De Kemmer. 
 2. De burgemeester machtigt wethouder drs. P.A.G. Machielsen om de intentieovereenkomst te ondertekenen.
 3. In te stemmen met deelname aan de prijsvraag van het College van Rijksadviseurs gericht op biobased bouwen
 4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels een raadsinformatiebrief.

Managementreactie op de concept managementletter 2021

 1. Instemmen met de opgenomen managementreactie op de aanbevelingen van de accountant uit de managementletter.
 2. Periodiek ontvangt het college een rapportage over de voortgang van de aanbevelingen.

Raadsinformatiebrief goedkeuring Begroting 2022

De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.