Aanwijzing leerplichtambtenaren

Instemmen met het aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren gemeente Oirschot 2022, waarmee u medewerkers als leerplichtambtenaren aanwijst.

Oude Toren Oostelbeers

  1. Kennisnemen van de stand van zaken van het project Oude Toren Oostelbeers;
  2. Definitief afzien van realisatie van het belevingsconcept in de Oude Toren – onderdeel ‘Periscoop’;
  3. Voorbereidingen voor de restauratie voortzetten;
  4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen, portefeuilehouder is in deze gemandateerd.

Aankondiging participatieavond Landschapsvisie Spoordonk/de Beerze

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Intentieovereenkomst snelfietsroute Wilhelminakanaal F58

1. Kennis te nemen van de verkenning naar het voorkeurstracé van de snelfietsroute
F58 Tilburg-Eindhoven-Laarbeek, waarbij het voorkeurstracé voor het routedeel
Oirschot aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal ligt.
2. In te stemmen met de ‘intentieovereenkomst Snelfietsroute Wilhelminakanaal F58’
3. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4. De media hierover te informeren door middel van bijgevoegd persbericht.
Burgemeester verleent volmacht aan wethouder Van Beek om de
intentieovereenkomst namens de gemeente Oirschot te ondertekenen.


Verruimd opstellen terrassen heel 2022

In te stemmen met het onder voorwaarden verruimd opstellen van
terrassen t.b.v. de horeca gedurende het jaar 2022, mits dit past binnen de kaders van
de rijksmaatregelen inzake Covid-19.


Aanpak netwerkcongestie in de Kempen binnen project Energielandschap de Kempen

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.