Reactie op het ongevraagd advies van de Adviesraad Zorg en Samenleving    

 1. Kennisnemen van de verbetervoorstellen en het advies over de klachtenprocedure en het monitoren van de kwaliteit overnemen.
 2. De Adviesraad Zorg en Samenleving door middel van een brief informeren.

Extra ruimte voor terrassen    

In te stemmen met het verruimd opstellen van terrassen in de periode 15 maart 2021 tot 1 november 2021, binnen de kaders van de rijksmaatregelen inzake Covid-19.

Nieuw besluit op bezwaar in verband met een uitspraak in beroep van de rechtbank inzake Harnasweg 1 Oirschot

het bezwaar alsnog gegrond te verklaren

Principeverzoek woningbouw Doornboomstraat 5 Middelbeers

 1.  In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot realisatie van 25 woningen op het achterterrein van het pand aan de Doornboomstraat 5 in Middelbeers en in de voormalige limonadefabriek, onder de volgende voorwaarden:
 • De initiatiefnemer laat een inventariserend- en waardestellend bouwhistorisch onderzoek uitvoeren naar de limonadefabriek en de naastgelegen villa aan de Doornboomstraat 5;
 • Het voorgestelde plan wordt aangepast zodat er voldaan wordt aan de gemeentelijke parkeernormen;
 • In de beoogde parkeerkoffer, ter hoogte van het einde van de beoogde straat/doorsteek, moet een boom komen te staan;
 • Het plan moet voldoen aan de beleidsmatige uitgangspunten die verwoord zijn in het Digitaal Handboek Inrichting Openbare Ruimte
 • De initiatiefnemer gaat een omgevingsdialoog aan met de omgeving;
 • De initiatiefnemer levert een nieuw bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing aan met daarbij een motivatie waarmee wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan alle belangrijke wet- en regelgeving;
 • Er wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer, waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de kosten en de afwenteling van planschade.
 • voorstel akkoord onder aanvulling van nadere voorwaarden m.b.t. verschijningsvorm en deel van een gebouw dat blijft staan

Na aanlevering van alle hiervoor benodigde stukken / onderbouwingen, het opstarten van de planologische procedure.


Vaststelling bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord' en beeldkwaliteitsplan    

 1. de raad voor te stellen:
  • In te stemmen met de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord’';
  • Het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit\blz. 4 behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken, waarbij afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
  • Het beeldkwaliteitsplan ‘Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Ekerschot Noord’ gewijzigd vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
  • Geen exploitatieplan vast te stellen;
  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling eerder te mogen bekendmaken;
  • Het leefgebied van de kleine marterachtigen buiten het plangebied te compenseren op perceel kadastraal bekend gemeente Oirschot
  • Het leefgebied van de kleine marterachtigen buiten het plangebied te compenseren op perceel kadastraal bekend gemeente Oirschot, sectie L, nummer 1027 (ged) en 1094 (ged), via een toekomstige corridor over perceel kadastraal bekend gemeente Oirschot, sectie F, nummer 7210.
 2. Namens het college een brief te versturen naar de Omgevingsdienst Brabant Noord met betrekking tot de vergunning Wet natuurbescherming.

Addendum college bij managementletter    

Verzoekt het college in te stemmen met de opgenomen bijlage ‘ addendum college bij managementletter’, zodat deze naar de commissie van de rekening kan worden gezonden.