De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat er elk jaar volop woningen bijgebouwd worden. Natuurlijk horen en zien wij dat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente. In 2020 zijn er in de gemeente maar liefst 95 woningen bijgebouwd! 

Eind april 2021 zijn de 17 sociale huurwoningen en 30 sociale huurappartementen aan de Barcelona opgeleverd. Verder werken wij aan de voorbereidingen van de woningbouwprojecten Ekerschot Noord, Eindhovensedijk, Hof van Solms (het gebouw én het achterterrein) en de voormalige supermarkt in Middelbeers. Hieronder geven wij daarover meer informatie.

Op 22 juni 2021 heeft de raad het Actieplan woningbouw vastgesteld. Hierin kunt u, per kern, de woningbouwlocaties zien waar de komende jaren de focus op ligt.

Alle informatie over de woningbouwprojecten is informatief. Wij doen er alles aan om deze webpagina’s actueel te houden. Aan de getoonde informatie op deze webpagina’s kunt u geen rechten ontlenen.

Ekerschot Noord

De gemeente Oirschot gaat samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan gaat ruimte bieden aan ruim 140 woningen. Op 18 juni 2020 vond het digitale startsein plaats met alle betrokken partijen. Wethouder Piet Machielsen: “ We bedienen hier zoveel mogelijk verschillende doelgroepen én we realiseren ongeveer 40 % van de woningen in de sociale prijsklasse. Daarom komen er diverse soorten woningen, in een mix van huur en koop: rijwoningen, 2-kappers, zelfbouwkavels en appartementen. Ruimte voor Ruimte en zorginstelling Cello ontwikkelen samen een woonvoorziening van 24 appartementen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme. Hiervoor waren twee groepen ouders al jaren op zoek naar een locatie."

Situatietekening Ekerschot Noord

De planning

Op 30 maart 2021 stelde de raad het bestemmingsplan Ekerschot Noord vast. Op 28 april 2021 publiceerden we dit vastgestelde bestemmingsplan. Van 29 april tot en met 10 juni 2021 lag het gedurende 6 weken ter inzage (voor beroep).

Tijdens deze inzagetermijn is er beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt hierdoor wel in werking, maar is nog niet onherroepelijk. Dat gebeurt pas nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep. We weten nog niet wanneer uitspraak wordt gedaan. We verwachten dat dit wellicht zes maanden duurt, mogelijk zelfs langer. Vanwege deze onzekerheid start de verkoop van de woningen nog niet en kan nog geen loting worden gepland. Ondertussen gaan Ruimte voor Ruimte, de ontwikkelaar en de gemeente wel verder met de voorbereidingen voor het woningbouwproject. Zo kunnen, na de uitspraak van de Raad van State, zo snel mogelijk de volgende stappen worden gezet.

Afhankelijk van de uitspraak, en het moment waarop dit gebeurt, kunnen we op zijn vroegst in januari 2022 starten met het bouwrijp maken van deze woningbouwlocatie. De bouw kan daarna -ook op zijn vroegst- in mei 2022 starten.

Wilt u meer weten?

Zodra er meer of actueel nieuws te melden is vindt u dat op deze website. Ook plaatsen wij dan een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal. Voorlopig organiseren wij, in verband met de corona-maatregelen,  GEEN bijeenkomst.

Barcelona

Op deze locatie bouwde woningcorporatie Wooninc. 47 sociale huurwoningen: 17 gezinswoningen, 24 appartementen en 6 studio’s. In april 2021 zijn de woningen opgeleverd aan de nieuwe huurders, in mei ook de appartementen. Wooninc. startte echter al in augustus 2020 met de verhuur. Zo konden de toekomstige huurders nog hun mening geven over keuken of badkamer. Wooninc. heeft alle woningen en appartementen in november 2020 definitief toegewezen. Wilt u meer weten over deze woningen? Kijk dan op de website van Wooninc.

Voormalige supermarkt, Middelbeers

De voormalige supermarkt in het centrum van Middelbeers, Doornboomstraat 2, op de hoek met de Smidsstraat, staat al jaren leeg. Het dichtgemetselde pand is vele inwoners al lang een doorn in het oog. Nieuwbouw leek hier jarenlang financieel niet haalbaar. Het project Ekerschot Noord in Oirschot bleek als vliegwiel te dienen, waardoor de gemeente een overeenkomst heeft kunnen sluiten met Van Wanrooij Projectontwikkeling. Deze ontwikkelaar gaat hier 13 grondgebonden koopwoningen realiseren, waarvan minimaal 4 starterswoningen in de sociale prijscategorie (op dit moment is de prijsgrens daarvoor € 200.000,-).

Op dit moment is het bestemmingsplan in voorbereiding. Van Wanrooij heeft het plan besproken met de direct omwonenden (de ‘omgevingsdialoog’). We verwachten het ontwerp-bestemmingsplan eind 2021 ter inzage te leggen. 
Na de inzagetermijn van 6 weken wegen wij de eventuele zienswijzen af en daarna leggen wij het bestemmingsplan voor aan de raad. Als de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, publiceren we het vastgestelde bestemmingsplan en start opnieuw een inzagetermijn van 6 weken (voor beroep). Afhankelijk van zienswijzen of beroep kan het bestemmingsplan dus op zijn vroegst midden 2022 in werking treden. Daarna moet de locatie nog bouwrijp gemaakt worden, voordat men kan starten met de bouw.

Loting en verkoop van de woningen kan op zijn vroegst plaatsvinden nádat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Groot Bijstervelt

Het voormalige klooster Groot Bijstervelt aan de Montfortlaan in Oirschot is bijna klaar voor een nieuwe fase in haar bestaan: een complex met levensloopbestendige huurwoningen (in de hoge prijscategorie) met zorg of zorg op afroep.

Het landgoed Groot Bijstervelt bestaat uit vier gebouwen: het Klooster, het Koetshuis, de Residentie en de Kapel. Ook wordt het bijbehorende park opengesteld voor publiek.

  • Het Klooster bevat 28 appartementen voor personen (of echtparen) met een intensieve zorgvraag. Bewoners krijgen hier 24/7 zorg en service. Valuas Zorggroep is hier de exploitant.
  • Het Koetshuis bestaat uit 36 hotelkamers. Hier kunnen gasten maximaal ca. 3 maanden verblijven. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Valuas Zorggroep is ook hier de exploitant. Het Koetshuis ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, rechts naast het Klooster.
  • De Residentie bestaat uit 22 reguliere appartementen. Hier kunnen mensen zelfstandig wonen, met zorg op afroep, via een zorgoproepsysteem. De Residentie ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, áchter het Klooster en het Koetshuis.

De Kapel ligt links naast het Klooster. Deze krijgt, na renovatie, een multifunctionele bestemming. Zo is de kapel te huur voor vieringen, sluiten van huwelijken of overige bijeenkomsten. De bedoeling is om er in 2020 het restaurant te openen. Het restaurant en het park zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De planning en meer informatie

Vanaf mei 2020 start de verhuur van de zorgwoningen en de appartementen. Kijk voor meer informatie op www.grootbijstervelt.nl of neem contact op met Lelieveld makelaardij.

Wilt u meer weten over wonen (in het Klooster of Residentie) of tijdelijk verblijven met zorg (in het Koetshuis)?  Kijk dan op de website van Valuas Zorggroep of bel met locatiemanager Marlou van Nuenen, 06-30822308.

Woningbouwproject Groot Bijstervelt

 

 

 Eindhovensedijk

In het gebied tussen de Eindhovensedijk, Kempenweg en De Rijt in Oirschot wil Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 15 woningen realiseren. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met deze projectontwikkelaar, die ook eigenaar is van de grond. Het plan bevat l 3 vrijstaande woningen, 4 halfvrijstaande woningen en 8 rijwoningen. Deze worden naast de bestaande woonbebouwing langs de Eindhovensedijk ingepast.

Op 3 maart 2020 heeft de projectontwikkelaar een concept-plan met de omgeving besproken (de ‘omgevingsdialoog’). Nu moet het geldende bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Op 26 mei 2021 is het ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd. Dit ligt vanaf 27 mei gedurende 6 weken ter inzage.  Afhankelijk van zienswijzen of beroep kan het bestemmingsplan op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2021 in werking treden. Daarna kunnen we de woningen gaan verloten. Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw dan in 2022 starten. 

Woningbouwlocatie Eindhovensedijk

 

Hof van Solms

Op 28 september 2020 ondertekenden wethouder Piet Machielsen en Mark van Doorn, algemeen directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling, de anterieure overeenkomst over het achterterrein van Hof van Solms. De ontwikkelaar wil op dit terrein 13 grondgebonden woningen en 22 appartementen mogelijk maken. De verdeling tussen koop- en huurwoningen wordt nog nader uitgewerkt. Wel is al duidelijk dat minimaal 16 appartementen en/of woningen tot de sociale sector gaan behoren. Ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling in oktober de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen (de ‘omgevingsdialoog’). Het bedrijf bereidt nu, in samenspraak met de gemeente, een ontwerp-bestemmingsplan voor. Het streven is om dit in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage te leggen.

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft ook een koopovereenkomst getekend voor het rijksmonumentale Hof van Solms. Hiervoor gaat het bedrijf de komende tijd plannen uitwerken. Na afstemming met de gemeente legt zij deze in een overeenkomst vast. Die gaan de gemeente Oirschot en Janssen de Jong dan samen ondertekenen.

Meer en actuele informatie vindt u op www.woneninhofvansolms.nl

Lotingsysteem voor bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen

Als we starten met de verkoop van nieuwbouwwoningen of kavels dan maken wij dat bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en onze social media. Wij bieden de woningen en kavels aan via een loting. Kijk voor meer informatie over verloting van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen op de pagina Lotingsysteem.

(Nieuwbouw)woningen huren?

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan -kosteloos!- in op www.wooniezie.nlWel moet u uw inschrijving jaarlijks verlengen. Via de website van Wooniezie kunt u reageren op huurwoningen van de zestien aangesloten woningcorporaties en zorginstellingen in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Het gaat daarbij vooral om sociale huurwoningen (deze hebben in 2021 een maximale maandhuur van € 752,33) maar ook om duurdere huurwoningen. Ook Wooninc. (ruim 900 woningen en appartementen verspreid over de gemeente) en Mooiland (64 appartementen in de Agnes van Kleefstraat) zijn hierbij aangesloten. 

 

Heeft u nog vragen over woningbouwprojecten?

Dan kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Stoop, cluster Wonen

(0499) 58 33 33
info@oirschot.nl