De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat er elk jaar volop woningen bijgebouwd worden. Natuurlijk horen en zien wij dat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente. In 2021 zijn er in de gemeente maar liefst 87 woningen bijgebouwd! 

Eind april 2021 zijn de 17 sociale huurwoningen en 30 sociale huurappartementen aan de Barcelona opgeleverd. Verder werken wij aan de voorbereidingen van de woningbouwprojecten Ekerschot Noord, Eindhovensedijk, Hof van Solms (het gebouw én het achterterrein) en de voormalige supermarkt in Middelbeers. Hieronder geven wij daarover meer informatie.

Natuurlijk voeren wij regelmatig gesprekken over allerlei andere locaties. Daarover laten wij pas iets weten als we een overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemer. Of als wij besloten hebben om mee te werken aan een principe-verzoek voor woningbouw.

Op 22 juni 2021 heeft de raad het Actieplan woningbouw vastgesteld. Hierin kunt u, per kern, de woningbouwlocaties zien waar de komende jaren de focus op ligt.

Nieuwbouwwoningen of kavels kopen?

Als we starten met de verkoop van nieuwbouwwoningen of kavels dan maken wij dat bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en onze social media. Wij bieden de woningen en kavels aan via een loting. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

(Nieuwbouw)woningen huren?

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan -kosteloos!- in op www.wooniezie.nl !  Wel moet u uw inschrijving jaarlijks verlengen. Via deze website kunt u reageren op huurwoningen van de 16 aangesloten woningcorporaties en zorginstellingen in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Het gaat daarbij vooral om sociale huurwoningen (deze hebben in 2022 een maximale maandhuur van € 763,47) maar ook om duurdere huurwoningen. Ook Wooninc. (ruim 900 woningen en appartementen verspreid over de gemeente) en Mooiland (64 appartementen in de Agnes van Kleefstraat) zijn hierbij aangesloten.

Subsidie huurgewenning

Huurt u een sociale huurwoning (d.w.z. met een maximale maandelijkse huur van € 763,47) in de gemeente Oirschot? En wilt u verhuizen naar een andere huurwoning in Oirschot die beter bij uw inkomen of de grootte van uw huishouden past? Dan heeft u mogelijk recht op de subsidie huurgewenning. Kijk voor meer informatie op de pagina subsidie huurgewenning.

Alle informatie over de woningbouwprojecten is informatief. Wij doen er alles aan om deze webpagina’s actueel te houden. Aan de getoonde informatie op deze webpagina’s kunt u geen rechten ontlenen.

Ekerschot Noord

De gemeente Oirschot gaat samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan gaat ruimte bieden aan ruim 140 woningen. We bedienen hier zoveel mogelijk verschillende doelgroepen én we realiseren ongeveer 40 % van de woningen in de sociale prijsklasse. Daarom komen er diverse soorten woningen, in een mix van huur en koop: rijwoningen, 2-kappers, zelfbouwkavels en appartementen. Ruimte voor Ruimte en zorginstelling Cello ontwikkelen samen een woonvoorziening van 24 appartementen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme. Hiervoor waren twee groepen ouders al jaren op zoek naar een locatie.

Situatietekening Ekerschot Noord

De planning

Op 30 maart 2021 stelde de raad het bestemmingsplan Ekerschot Noord vast. Sinds 16 maart 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk. De Raad van State heeft toen uitspraak gedaan in het beroep dat in juni 2021 tegen het bestemmingsplan was ingediend. Daarom gaan Ruimte voor Ruimte en de gemeente verder met alle voorbereidingen.

Van Wanrooij Projectontwikkeling realiseert 30 koopwoningen in Ekerschot Noord: 24 twee-onder-een-kapwoningen en 6 hoekwoningen. Ze realiseert ook 7 tussenwoningen en die gaan verhuurd worden in de vrije sector. Vanaf 13 mei 2022, om 9 uur tot 23 mei, 12 uur kon u zich voor de koopwoningen inschrijven. In de week van 30 mei vond de toewijzing en loting plaats van de 30 koopwoningen. Vervolgens krijgt iedereen die op de eerste plaats is geëindigd een koopovereenkomst. Het zal even duren voordat alle reservekandidaten horen of zij nog een kans maken of toch definitief zijn afgevallen.

Ruimte voor Ruimte startte 23 juni 2022 met de verkoop van 13 zelfbouwkavels. Inschrijven is mogelijk tot 13 juli. Ontwikkelingsmaatschappij De Bochten is verantwoordelijk voor de realisatie van de 28 koopappartementen. Wanneer de verkoop daarvan start, is nog niet bekend.
Ook de 24 sociale huurappartementen van woonstichting ‘thuis worden gerealiseerd op het terreindeel van De Bochten. Verhuur daarvan zal via het portaal Wooniezie plaatsvinden.

Niet alle woningen worden tegelijk gebouwd. Bovendien is dit afhankelijk van vergunningen en de beroepsprocedures. In de zomer van 2022 gaat Ruimte voor Ruimte de locatie bouwrijp gaan maken. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen we in de zomer van 2022 de locatie bouwrijp gaan maken. Dit duurt een aantal maanden. De bouw van woningen kan dan op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 starten.

Wilt u meer weten?

Zodra er meer of actueel nieuws te melden is vindt u dat op deze website. Ook plaatsen wij dan een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal.

Heeft u interesse in kavels in Ekerschot Noord? Kijk dan op www.ruimtevoorruimte.com.

Heeft u interesse in de koopwoningen die Van Wanrooij verkoopt? Via www.vanwanrooij.nl kunt u op de hoogte blijven van nieuws over dit project.

Veld 7 (Moorland)

Sinds de vernieuwing van sportpark Moorland wordt het voormalige Veld 7 niet meer gebruikt om te sporten en krijgt Veld 7 een andere bestemming. Aan de Drieterskuil ligt ook een perceel van de gemeente, lokaal bekend als ‘Het Nonnenbos’. Dit wordt in de plannen meegenomen.

In juli 2022 was het stedenbouwkundig plan klaar. Het hele gebied biedt ruimte voor circa 60 woningen. Aan de totstandkoming is een zorgvuldig proces met de betrokken partijen en de omgeving vooraf gegaan. In november 2021 heeft de omgeving kunnen reageren op drie schetsontwerpen. Met de opmerkingen en suggesties van de omwonenden zijn we aan de slag gegaan en is één ontwerp gemaakt. Daarin zijn ook de uitgangspunten van de raad en de gemeentelijke beleidskaders verwerkt. Op 14 juli 2022 is dit resultaat aan de omgeving gepresenteerd.

Het voorlopig stedenbouwkundig plan heeft het volgende programma:

  • 18 grondgebonden sociale huurwoningen;
  • 10 tot 12 sociale huurappartementen;
  • 13 bouwrijpe kavels voor een contractpartij;
  • 10 CPO-woningen;
  • 7 kavels voor zelfbouw.

De sociale huurwoningen (ca. 30 in totaal) worden gerealiseerd door woningstichting ‘thuis. Hiervoor hebben de gemeente en ’thuis op 19 juli 2022 een intentieovereenkomst getekend. Al eerder legden zij samen in prestatieafspraken vast dat ’thuis in Veld 7 de sociale huurwoningen gaat realiseren.

De dertien bouwrijpe kavels worden gerealiseerd door een contractpartij (Jansen Bouwontwikkeling).

De CPO-woningen zijn bedoeld voor starters en senioren. Er wordt momenteel een gemeentelijk CPO-beleid opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor selectie worden uitgewerkt.

De vrije kavels geeft de gemeente zelf uit, waarschijnlijk op basis van een loting.

Vervolgproces

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan. We gaan nu aan de slag met het opstellen van dit ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan nog voor het einde van 2022 ter inzage gelegd. Dan heeft iedereen zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Volgens planning kan er vanaf het eerste kwartaal van 2024 gestart worden met de werkzaamheden.

Bekijk hier het stedenbouwkundig ontwerp dat op 14 juli 2022 gepresenteerd is aan de omwonenden.

Voormalige supermarkt, Middelbeers

De voormalige supermarkt in het centrum van Middelbeers, Doornboomstraat 2, op de hoek met de Smidsstraat, staat al jaren leeg. Het dichtgemetselde pand is vele inwoners al lang een doorn in het oog. Nieuwbouw leek hier jarenlang financieel niet haalbaar. Het project Ekerschot Noord in Oirschot bleek als vliegwiel te dienen, waardoor de gemeente een overeenkomst heeft kunnen sluiten met Van Wanrooij Projectontwikkeling. Deze ontwikkelaar gaat hier 13 grondgebonden koopwoningen realiseren, waarvan 4 goedkope koopwoningen. Starters hebben hierop voorrang.
Inmiddels is het ontwerp-bestemmingsplan klaar. Het lag gedurende zes weken ter inzage, vanaf 21 oktober tot en met 22 december 2021.

Op 22 februari 2022 stelde de raad het bestemmingsplan vast. Daarna heeft het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. Er is géén beroep ingediend en daarom is het bestemmingsplan in werking getreden.

Nu moeten de benodigde omgevingsvergunning(en) nog worden aangevraagd en verleend. Ook moet de locatie nog bouwrijp gemaakt worden. Pas daarna kan men starten met de bouw.

Wanneer de inschrijftermijn voor dit project start is nog niet precies bekend. Waarschijnlijk is dit al direct na de zomervakantie in de zomer van 2022. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2022 besloten om OOK op dit project als proef een nieuw lotingssysteem toe te passen.

Wat houdt de pilot nieuwe toewijzingsmethode in?

Bij inschrijving geeft u voorkeuren voor bouwnummers op. Bovendien kunt u ervoor kiezen om bij uw inschrijving een financiële scan (van een bank of hypotheekverstrekker) te voegen. Hiermee toont u aan dat u de woning kunt financieren. Bij de toewijzing krijgen kandidaten MET een financiële scan voorrang op kandidaten ZONDER financiële scan. Hier leest u meer informatie hierover. De zomerperiode kunt u dus alvast gebruiken om uw financiële mogelijkheden in kaart te brengen.

U kunt zich op www.vanwanrooij.nl aanmelden als u op de hoogte wil blijven van nieuws over dit woningbouwproject.

Wanneer start de bouw?

Van Wanrooij verwacht in oktober 2022 te starten met de verkoop. In het derde kwartaal van 2023 verwacht het bedrijf te starten met de bouw. De woningen zouden dan in de tweede helft van 2024 gereed kunnen zijn.

 Eindhovensedijk/Moorland

In het gebied tussen de Eindhovensedijk, Kempenweg en De Rijt in Oirschot wil Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 15 woningen realiseren. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met deze projectontwikkelaar, die ook eigenaar is van de grond. Het plan bevat 10 rij- en hoekwoningen, 4 bungalows en 1 bouwkavel. Deze worden naast de bestaande woonbebouwing langs de Eindhovensedijk ingepast. Om het plan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan is op 4 februari 2022 in werking getreden.

Van 6 tot 13 juni vond de voorinschrijving plaats en de definitieve inschrijving van 24 juni tot 1 juli. Inmiddels heeft de toewijzing en loting plaatsgevonden. Let op, voor dit project is als pilot op een andere manier geloot. Hierbij speelt uw voorkeur een grotere rol én hoe concreet u bij uw inschrijving kunt zijn over uw financieringsmogelijkheden. U leest hier meer informatie

U kunt het project of nieuws daarover ook volgen op de website van Van Wanrooij Projectontwikkeling, https://www.vanwanrooij.nl/

Woningbouwlocatie Eindhovensedijk

Hof van Solms - achterterrein en rijksmonument

Achterterrein ('Erf')

Op het achterterrein van Hof van Solms wil de eigenaar, Janssen de Jong Projectontwikkeling, 13 grondgebonden woningen en 22 appartementen mogelijk maken. Minimaal 16 appartementen en/of woningen gaan tot de sociale sector behoren (of dit koop of huur wordt, of een mix, wordt nog bepaald). Janssen de Jong heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Dit legde de gemeente lag gedurende zes weken ter inzage van 21 oktober tot en met 1 december 2021.

Tijdens de inzagetermijn zijn er géén zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingplan. Op dinsdag 31 mei 2022 is het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. De raad heeft toen het bestemmingsplan vastgesteld. U vindt de stukken op de raadsagenda van de besluitvormende raadsvergadering van 31 mei

Binnenkort publiceren we dit vastgestelde bestemmingsplan. Daarna start opnieuw een inzagetermijn van 6 weken (voor beroep). Afhankelijk van beroep kan het bestemmingsplan voor het achterterrein van Hof van Solms dus op zijn vroegst ná de zomer 2022 in werking treden. Daarna moeten de benodigde omgevingsvergunning(en) nog worden aangevraagd en verleend. Ook moet de locatie nog bouwrijp gemaakt worden. Pas daarna kan men starten met de bouw.

Janssen de Jong verwacht dat loting en verkoop van de woningen in het najaar van 2022 kan plaatsvinden.  

Rijksmonumentale pand ('Huys')

Janssen de Jong projectontwikkeling is ook eigenaar van het rijksmonumentale Hof van Solms aan de Koestraat 16. Inmiddels worden plannen uitgewerkt om hierin 20 woningen te realiseren: 14 grondgebonden woningen en 6 appartementen. Hiervoor zijn geen specifieke doelgroepen benoemd en om het monument een nieuwe invulling te kunnen geven zijn ook geen prijsafspraken gemaakt. Voor het plan is inmiddels een anterieure overeenkomst opgesteld, die de gemeente en Janssen de Jong in mei 2022 hebben ondertekend.

Janssen de Jong heeft inmiddels een ontwerp-bestemmingsplan voor het rijksmonumentale pand opgesteld. Dit plan wordt momenteel door de gemeente beoordeeld. De gemeente verwacht dit ontwerp-bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2022 ter inzage kunnen leggen.

Meer informatie vindt u op www.woneninhofvansolms.nl.

Groot Bijstervelt

Het voormalige klooster Groot Bijstervelt aan de Montfortlaan in Oirschot is bijna klaar voor een nieuwe fase in haar bestaan: een complex met levensloopbestendige huurwoningen (in de hoge prijscategorie) met zorg of zorg op afroep.

Het landgoed Groot Bijstervelt bestaat uit vier gebouwen: het Klooster, het Koetshuis, de Residentie en de Kapel. Ook wordt het bijbehorende park opengesteld voor publiek.

  • Het Klooster bevat 28 appartementen voor personen (of echtparen) met een intensieve zorgvraag. Bewoners krijgen hier 24/7 zorg en service. Valuas Zorggroep is hier de exploitant.
  • Het Koetshuis bestaat uit 36 hotelkamers. Hier kunnen gasten maximaal ca. 3 maanden verblijven. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Valuas Zorggroep is ook hier de exploitant. Het Koetshuis ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, rechts naast het Klooster.
  • De Residentie bestaat uit 22 reguliere appartementen. Hier kunnen mensen zelfstandig wonen, met zorg op afroep, via een zorgoproepsysteem. De Residentie ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, áchter het Klooster en het Koetshuis.

De Kapel ligt links naast het Klooster. Deze krijgt, na renovatie, een multifunctionele bestemming. Zo is de kapel te huur voor vieringen, sluiten van huwelijken of overige bijeenkomsten. De bedoeling is om er in 2020 het restaurant te openen. Het restaurant en het park zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De planning en meer informatie

Vanaf mei 2020 start de verhuur van de zorgwoningen en de appartementen. Kijk voor meer informatie op www.grootbijstervelt.nl of neem contact op met Lelieveld makelaardij.

Wilt u meer weten over wonen (in het Klooster of Residentie) of tijdelijk verblijven met zorg (in het Koetshuis)?  Kijk dan op de website van Valuas Zorggroep of bel met locatiemanager Marlou van Nuenen, 06-30822308.

Woningbouwproject Groot Bijstervelt

Hoek Hoogdijk / Oranjestraat (voormalig café De Zwaan)

De gemeente heeft eind november 2021 een anterieure overeenkomst afgesloten met de eigenaar van dit pand. Hierin is vastgelegd dat hier 18 koop- en huurappartementen komen. Minimaal 8 appartementen moeten in de sociale sector vallen (sociale huur of sociale koop). De initiatiefnemer biedt álle 18 appartementen aan starters en senioren aan. 

De komende tijd is de eigenaar aan zet om een nieuw (ontwerp-)bestemmingsplan op te laten stellen. Zodra de gemeente dit plan heeft goedgekeurd, legt zij een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de raad. We verwachten nu dat dit in het 3e kwartaal van 2022 zal zijn.

Gebiedsontwikkeling de Kemmer

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. Op 22 juni 2021 nam de gemeenteraad daarom het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. Het is de bedoeling om de komende tien tot vijftien jaar circa 400 woningen te gaan bouwen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen.

Meer informatie over dit project vind je op de aparte projectenpagina Gebiedsontwikkeling De Kemmer.

Lotingsysteem voor bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen

Als we starten met de verkoop van nieuwbouwwoningen of kavels dan maken wij dat bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en onze social media. Wij bieden de woningen en kavels aan via een loting. Kijk voor meer informatie over verloting van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen op de pagina Lotingsysteem.

(Nieuwbouw)woningen huren?

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan -kosteloos!- in op www.wooniezie.nl!  Wel moet u uw inschrijving jaarlijks verlengen. Via de website van Wooniezie kunt u reageren op huurwoningen van de zestien aangesloten woningcorporaties en zorginstellingen in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Het gaat daarbij vooral om sociale huurwoningen (deze hebben in 2021 een maximale maandhuur van € 752,33) maar ook om duurdere huurwoningen. Ook Wooninc. (ruim 900 woningen en appartementen verspreid over de gemeente) en Mooiland (64 appartementen in de Agnes van Kleefstraat) zijn hierbij aangesloten. 

Heeft u nog vragen over woningbouwprojecten?

Dan kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Stoop, cluster Wonen

(0499) 58 33 33
info@oirschot.nl