Bent u eigenaar van een woning, gebouw of perceel? Dan ontvangt u jaarlijks eind februari een aanslag OZB/WOZ-beschikking. Op deze aanslag staat het te betalen bedrag aan OZB (Onroerendezaakbelasting) en de vastgestelde WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Hoeveel u moet betalen hangt af van de waarde van de woning of het gebouw waarvan u gebruiker/eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven. Huurders (gebruikers) van woningen die belang hebben bij de vastgestelde WOZ-waarde in verband met het vaststellen van de huurprijs, ontvangen alleen een WOZ-beschikking; ze betalen géén OZB. 

Aanslag OZB /WOZ-beschikking digitaal ontvangen

Inwoners die zijn aangemeld bij MijnOverheid ontvangen hun aanslag/beschikking in hun Berichtenbox op MijnOverheid.nl. Deze inwoners krijgen de aanslag dus niet meer via de post. Zodra het digitale biljet in de Berichtenbox is geplaatst krijgt u een melding via de mail. Er is ook een handige app waarmee u digitale post van MijnOverheid op uw smartphone kunt bekijken. U vindt deze in de Play store en Appstore. Wilt u uw aanslag in 2022 ook digitaal ontvangen? Ga dan naar www.mijnoverheid.nl en geef dit aan.

Automatische incasso

Weet u dat u ook kunt betalen door middel van automatische incasso? Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 maandelijkse termijnen geïncasseerd van uw rekening. 

Mogelijkheid van uitstel van betaling of betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Als u niet in de mo-gelijkheid bent om de aanslag voor de vervaldatum te betalen dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Voor beide mogelijkheden moet u een verzoek indienen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Oirschot. Stuur uw verzoek voor een betalingsregeling of uitstel van betaling binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente. Dit verzoek kunt u zowel schriftelijk als per mail richten aan de invorderingsambtenaar. 

Covid-19 heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021


De covid-19 maatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch heb-ben de economische situatie en de covid-19 maatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Waarderingskamer: www.waarderingskamer.nl

Wijziging taxatie woningen WOZ

Bij een aantal woningen is de manier van taxeren veranderd ten opzichte van die van voorgaande jaren.
Voor onderstaande categorieën woningen wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van de gebruiksoppervlakte: rij- en hoekwoningen, 2^1 kapwoningen, geschakelde woningen en etagewoningen. Bij vrijstaande woningen is de WOZ-waarde nog bepaald op basis van de inhoud.

Wettelijk voorschrift

De reden om bovenstaande categorieën woningen op een andere manier te taxeren is een wettelijk voorschrift. De Waarderingskamer (toezichtsorgaan op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken) bepaalde dat uiterlijk vanaf 2022 alle woningen in Nederland getaxeerd moeten worden op basis van de gebruiksoppervlakte. De gemeente Oirschot koos ervoor om al vóór deze uiterste datum een gedeelte van de woningen op de nieuwe manier te laten taxeren.   

Openbaarheid WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen in heel Nederland. Via
www.wozwaardeloket.nl kunt u eenvoudig de WOZ-waarde opvragen door een woning aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven. Dit kan vooralsnog alleen voor woningen en bijvoorbeeld niet voor bedrijfspanden.

Meer informatie en vragen

Wilt u meer weten over gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ, kijk dan op www.oirschot.nl/belastingen. Voor algemene informatie over de Wet WOZ kunt u kijken op www.wozinformatie.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met het team belastingen van de gemeente Oirschot, telefoon (0499) 58 33 33, e-mail belastingen@oirschot.nl