De gemeenteraad heeft ingestemd met het verder uitwerken van een ovale rotonde, ook wel Ovonde genoemd, als oplossing voor de rotonde Bestseweg/Kempenweg. Van het viertal aangedragen en onderzochte oplossingen, scoort de Ovonde het beste op het gebied van verkeersafwikkeling en -veiligheid. Gelijktijdig is opdracht gegeven om bij de verdere uitwerking ook rekening te houden met de verkeersveiligheid, de parkeercapaciteit en de inrichting ter plaatse van de Lidl en de Harnasweg. Ook stemde de raad in met het aanpassen van de fietspaden en het wegprofiel van de Kempenweg tussen de rotonde en de aansluiting met Moorland en Koolmond.

Aanleiding

Het functioneren van de huidige rotonde is onderzocht. De huidige rotonde is niet in staat om het verkeersaanbod op een acceptabele en veilige manier af te wikkelen. In de ochtend- en avondspits zijn er doorstromingsproblemen. Ook wordt de huidige rotonde als onveilig ervaren, vooral voor fietsers en voetgangers. Dit komt mede doordat de rotonde niet voldoet aan de huidige richtlijnen en normen. Met name de fietsstructuur rondom de rotonde voldoet niet en is onduidelijk, wat uitnodigt tot onvoorspelbaar, ongewenst en onveilig verkeersgedrag. Het eenrichtingsfietspad aan de oostzijde wordt verwijderd en het tweerichtingsfietspad wordt verbreed van 3,3 naar 4,5 meter, met het oog op veiligheid en de te verwachte groei van het aantal fietsers. Er is gekozen voor de westzijde zodat hier een aaneengesloten doorgaande fietsroute ontstaat tussen Oirschot en Oostelbeers. De sportvoorzieningen in Moorland en het gebied De Kemmer blijven zo per fiets bereikbaar zonder de Kempenweg over te hoeven steken.

Onderzoek

Er is een viertal oplossingsrichtingen aangedragen en onderzocht om de verkeersafwikkeling en -veiligheid te verbeteren. Op basis van de analyses is vastgesteld dat een ovonde het meest geschikte verkeerskundige principe is. Een ovonde biedt de gewenste afwikkelcapaciteit, is ruimtelijk inpasbaar en is passend bij de schaal van Oirschot.

Participatie

Deze ovonde is verder uitgewerkt tot een schetsontwerp, waarbij ook de fietsinfrastructuur wordt aangepast. Het schetsontwerp is tot stand gekomen via een intensief participatieproces. Vertegenwoordigers van direct omwonenden, bewonersplatform Bestseweg Leefbaar, bewonerscomité De Drossaard, het Oirschots Industrieel Contact (OIC), Visit Oirschot, vertegenwoordigers van de Lidl, uit De Poort, buurtgroep De Kemmer en de hulpdiensten hebben gebruikgemaakt van de uitnodiging tot participatie.

Planning

De komende maanden worden de plannen voor de ovonde, het gebied rondom de Lidl en de Harnasweg en de aanpassingen aan het fietspad langs de Kempenweg verder uitgewerkt en voorbereid. Het is de bedoeling om in het laatste kwartaal van dit jaar te starten met de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

Onderwerp Ovonde
Schetsontwerp Ovonde