Gemeenteraden Best en Oirschot bespreken mogelijkheden voor samenwerking

Naar aanleiding van de evaluatie van de netwerksamenwerking in de gemeente Oirschot heeft zij aan de gemeente Best gevraagd om te verkennen of een nauwere samenwerking, in de vorm van een fusie, haalbaar en wenselijk is.

Verkennend gesprek

Op 6 december hebben de fractievoorzitters, burgemeesters en griffiers van beide gemeenten voor de eerste keer met elkaar gesproken. Beide gemeenten zijn bereid om dit samen verder te onderzoeken.

Vervolgstappen proces

In het overleg is een voorstel voor het te doorlopen proces besproken, dat uit vijf stappen bestaat.
Bij de eerste stap stellen de fractievoorzitters van Best een initiatiefvoorstel op. Daarover gaat de gemeenteraad een beslissing nemen. Het college van B&W van de gemeente Best krijgt daarbij de opdracht om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren, nagenoeg gelijk aan het eerdere onderzoek van de gemeente Oirschot. In de volgende stappen, die Best en Oirschot gezamenlijk gaan doorlopen, worden de mogelijkheden voor de samenwerking/krachtenbundeling steeds verder verkend. Na iedere stap zal in beide gemeenteraden een formeel raadsbesluit worden genomen om verder te gaan, of om te stoppen. In de vierde stap zal participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in beide gemeenten ruimschoots aan bod komen. We denken voor deze vijf stappen ongeveer een jaar nodig te hebben.

Besluit nemen over vorm samenwerking

Na stap vijf zal het besluit genomen moeten worden of, en in welke vorm van samenwerking/krachtenbundeling, de gemeenten Best en Oirschot verder willen gaan. Wanneer beide gemeenteraden hier positief op besluiten is dit besluit het startsignaal voor beide colleges om de vastgestelde samenwerking/krachtenbundeling verder te gaan formaliseren en daarna uit te voeren. Over alle genomen stappen en besluiten zal in beide gemeenten gecommuniceerd worden.

Vanaf 11 januari is dit initiatiefvoorstel te lezen via best.notubiz.nl bij de vergadering van 22 januari. Dan bespreken de raads- en burgerleden dit voorstel ter voorbereiding. Inwoners van Best die willen inspreken, zijn uiteraard welkom op 22 januari. Op 5 februari neemt de gemeenteraad van Best een besluit over het initiatiefvoorstel.