Wat kost het?

Aan het afhandelen van klachten zijn geen kosten verbonden.

Wat is het?

Als u vindt dat u in het contact met een medewerker of bestuurder van de gemeente Oirschot niet correct of netjes bent behandeld, kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt dan volgens onze gemeentelijke klachtenregeling in behandeling genomen.

Waarop kan een klacht betrekking hebben?

Een klacht moet altijd betrekking hebben op een ‘gedraging’ van een ambtenaar of bestuurder afzonderlijk of over de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders in zijn geheel. Onder een ‘gedraging’ valt elke vorm van handelen of nalaten. Dit betekent dat u bijvoorbeeld kunt klagen over een (trage) afhandeling van uw brief, gebrekkige of niet correcte informatieverschaffing of het niet (op tijd) nakomen van gemaakte afspraken.

Wat moet ik doen?

Wijze waarop een klacht kan worden ingediend

U kunt een klacht digitaal of schriftelijk indienen. Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of het digitaal formulier invult. Uw klacht wordt op dezelfde manier behandeld.

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

Gemeente Oirschot
T.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 11
5688 ZG Oirschot

Wilt u uw klacht schriftelijk indienen, houdt dan rekening met het onderstaande. De schriftelijke klacht moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • Naam en het adres van de klager;
 • De datum waarop u uw klacht op papier hebt gezet;
 • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
 • De vermelding van welke ambtenaar of bestuurder die de gedraging heeft verricht;
 • De datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden;
 • Een oplossingssuggestie. Dit is niet verplicht, maar wij horen uw suggestie graag.

Digitaal een klacht indienen

U kunt ook online een klachtschrift indienen. Om digitaal een klacht in te dienen, heeft u uw DigiD(externe link) nodig. Daarnaast moet u uw burgerservicenummer bij de hand hebben. Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of het digitaal formulier invult. Uw klacht wordt op dezelfde manier behandeld.

Procedure

 1. De Klachtencoördinator bepaalt aan de hand van de Klachtenregeling of de klacht in behandeling moet worden genomen. Is dit niet het geval dan zal hij de klager zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van het feit dat de klacht niet in behandeling wordt genomen.
 2. De Klachtencoördinator zal allereerst kijken of beide partijen in een informele sfeer in gesprek kunnen worden gebracht. Vaak kan zo wederzijds onbegrip worden weggenomen of misverstanden gemakkelijk worden rechtgezet en is het mogelijk de klacht buiten de klachtenregeling op te lossen.
 3. Als informele bemiddeling geen oplossing biedt, dan wordt de klacht formeel in behandeling genomen. De klager en degene tegen wie de klacht is ingediend krijgen officieel de gelegenheid om te worden gehoord. De klachtencoördinator stelt vervolgens, op basis van ingewonnen informatie en het horen en wederhoren, een rapport op en legt dit ter besluitvorming voor aan het bestuursorgaan dat bevoegd is hierover een besluit te nemen. De schriftelijke klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. De behandeling kan éénmaal met vier weken worden verdaagd.
 4. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd bericht van het resultaat van het onderzoek naar de klacht en van de eventuele conclusies die hieraan worden verbonden.

Resultaat interne klachtbehandeling

 1. De klacht wordt op grond van wet- en regelgeving niet in behandeling genomen. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de klager medegedeeld.
 2. De klacht wordt na behandeling schriftelijk en gemotiveerd ongegrond verklaard.
 3. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het resultaat en mogelijke conclusies worden schriftelijk en gemotiveerd aan de klager medegedeeld.

Externe klachtbehandeling in aansluiting op interne klachtbehandeling

Wanneer de behandeling van uw klacht door de gemeente niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u terecht bij de Nationale ombudsman, die de klacht dan in tweede aanleg beoordeelt. U kunt dus pas bij de Nationale ombudsman met een klacht terecht als u daarvoor een uitspraak heeft van de gemeente of als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente de klacht behandelt.

In dat geval kunt u schriftelijk een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag of via het elektronische klachtenformulier op de website van de Nationale ombudsman. Als u tijdens het invullen van het formulier of het schrijven van uw brief nog vragen heeft kunt u het gratis telefoonnummer (0800)-335 55 55 bellen.

Hoe werkt het?

Uitzonderingen

Om misverstanden te voorkomen geven wij graag aan welke klachten niet onder de Klachtenregeling van gemeente Oirschot vallen:

 • Klachten over de openbare weg. Deze kunt u hier melden(externe link).
 • Klachten waartegen bezwaar kan worden aangetekend of waartegen beroep kan worden ingesteld;
 • Klachten die al eerder zijn afgehandeld volgens de klachtenregeling;
 • Klachten over een gedraging die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden;
 • Klachten over gemeentelijk beleid of beleidsuitvoering in het algemeen.

Wie een klacht kan indienen?

Elke burger en elk bedrijf kan een klacht indienen.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum