De afgelopen jaren zijn er projecten gerealiseerd die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap in Oirschot. Voor onze toekomstige opgaven die ruimte vragen in het landschap, zoals grootschalige energieopwekking, natuurontwikkeling, wonen en water willen wij actuele kaders. Daarom is nu een landschapskwaliteitsplan opgesteld, in samenwerking met belangenorganisaties en professionele partners.

Wat is het landschapskwaliteitsplan?

Het doel van het landschapskwaliteitsplan is het bieden van een integrale visie op het landschap van de toekomst. Een visie waarin we ruimte bieden aan een veranderend gebruik en tegelijkertijd de cultuurhistorische kernwaarden bewaken. Het landschapskwaliteitsplan beschrijft de ambitie en gewenste ontwikkelrichting voor de komende twintig jaar, met betrekking tot het landschap en de samenhang tussen de verschillende opgaven. Dit landschapskwaliteitsplan kan gebruikt worden als instrument om initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen te beoordelen en de kwaliteit te borgen. Het is daarmee dus zowel een visie als een concreet toetsingskader. Het landschapskwaliteitsplan is vanaf medio 2019 in een aantal fasen tot stand gekomen. Daarbij zijn ook diverse belangenorganisaties en professionele partners betrokken.

Landschapskwaliteitsplan (vastgesteld door de gemeenteraad op 19 oktober 2021)