De afgelopen jaren zijn er projecten gerealiseerd die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap in Oirschot. Voor onze toekomstige opgaven die ruimte vragen in het landschap, zoals grootschalige energieopwekking, natuurontwikkeling, wonen en water willen wij actuele kaders. Daarom is nu een landschapskwaliteitsplan opgesteld, in samenwerking met belangenorganisaties en professionele partners.

Wat is het landschapskwaliteitsplan?

Het doel van het landschapskwaliteitsplan is het bieden van een integrale visie op het landschap van de toekomst. Een visie waarin we ruimte bieden aan een veranderend gebruik en tegelijkertijd de cultuurhistorische kernwaarden bewaken. Het landschapskwaliteitsplan beschrijft de ambitie en gewenste ontwikkelrichting voor de komende twintig jaar, met betrekking tot het landschap en de samenhang tussen de verschillende opgaven. Dit landschapskwaliteitsplan kan gebruikt worden als instrument om initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen te beoordelen en de kwaliteit te borgen. Het is daarmee dus zowel een visie als een concreet toetsingskader. Het landschapskwaliteitsplan is vanaf medio 2019 in een aantal fasen tot stand gekomen. Daarbij zijn ook diverse belangenorganisaties en professionele partners betrokken.

Landschapskwaliteitsplan (vastgesteld door de gemeenteraad op 19 oktober 2021)

Uitvoeringsprogramma

De uitvoering van het landschapskwaliteitsplan bestaat uit enkele gebiedsopgaven en thema's. In de notitie Vitaal Landelijk Gebied kunt u het plan downloaden en inzien. Hieronder geven we de actuele informatie weer over de projecten die hieronder vallen.  

Het Spoordonkse Watermolen landschap

Praat 7 april mee over het Spoordonkse landelijk gebied aan de Beerze

Samen met u werken wij aan een nieuwe landschapsvisie voor het beekdal van de Kleine Beerze rondom Spoordonk. Het is de bedoeling het buitengebied nog aantrekkelijker te maken. Het zichtbaar en beleefbaar maken van ons cultureel erfgoed is hierbij een van de aandachtspunten. Wij houden een op donderdag 7 april een participatiebijeenkomst over deze nieuwe landschapsvisie.

De bijeenkomst vindt plaats om 19.30u in het ‘Hart van Spoordonk’, Bernadettestraat 2 in Spoordonk.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn? Meld u aan voor 31 maart door een e-mail te sturen naar: b.nootebos@oirschot.nl onder vermelding van “Aanmelding bijeenkomst Landschapsvisie Spoordonk/de Beerze”. 


Overige ontwikkelingen rondom Spoordonk
 

  1. Watermolenlandschap Spoordonk ARK Natuurontwikkeling

Rond de Spoordonkse watermolen aan de Groote Beerze wil ‘ARK Natuurontwikkeling’ een eerste stap zetten voor het herstellen van het landschap en de natuur. Dit is in voorbereiding. Dat gebeurt onder de vlag van het Brabantse Erfgoed Deal-project ‘Watermolenlandschappen’, een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel. Dit project leidt tot waardevolle natuur met meer biodiversiteit en de Spoordonkse watermolen als cultuurhistorisch baken in het landschap. Lees meer over het ARK-project op: https://www.ark.eu/gebieden/spoordonk. U kunt zich daar ook inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen. Voor direct betrokkenen organiseert ARK in het voorjaar een moment om het project nader toe te lichten.
 

  1. De verbreding van de A58 op het traject Tilburg-Eindhoven

Recent zijn er vanuit Rijkswaterstaat een aantal berichten uitgegaan.

In het artikel ‘Ontwerptracébesluit Eindhoven-Tilburg in de wachtkamer’ wordt uitgelegd waarom de tervisielegging (het moment waarop u zienswijzen kunt indienen) van het Ontwerptracébesluit wordt opgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Daarnaast is een tussenbericht geplaatst eind februari waarin beeldend een toelichting gegeven wordt op het voorgenomen Tracébesluit.

Op de website www.innova58.nl vindt u de berichtgeving onder het kopje ‘Nieuws’. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Voorafgaand aan de tervisielegging organiseert Rijkswaterstaat een bijeenkomst om u bij te praten over de inhoud van het Ontwerptracébesluit en hoe u hier invloed op uit kunt oefenen. Dit onderwerp maakt geen onderdeel uit van de bijeenkomst op 7 april.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0499) 58 33 33.