Burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot maken bekend dat het Ontwerp saneringsprogramma ‘Oirschot/Westelbeers’ ter inzage ligt. Het betreft de locaties Beerseweg, Bestseweg, Broekstraat, De Fransman, Eindhovensedijk, Nieuwedijk, Oude Grintweg en Spoordonkseweg in Oirschot en de Spreeuwelsedijk en Voldijnseweg in Westelbeers. De woningen uit het Ontwerp-saneringsprogramma vallen, vanwege de geluidsbelasting uit het peiljaar 1986, onder de saneringsregeling van de Wet geluidhinder.

Na definitieve vaststelling van het saneringsprogramma gaat de gemeente een verzoek indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om voor 60 woningen een ten hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en de geluidmaatregelen vast te stellen. De geluidmaatregelen betreffen woningonderzoek naar eventueel noodzakelijke geluidmaatregelen aan de gevel.

De saneringswoningen uit dit project komen alleen in aanmerking voor woningonderzoek indien niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of indien geen sprake is van reeds getroffen gevelmaatregelen (bijvoorbeeld bij herbouw).

Terinzagelegging

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/s formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen ligt vanaf 11 april 2024 gedurende 6 weken ter inzage op deze pagina. Op afspraak is het tevens mogelijk het ontwerp-saneringsprogramma op het gemeentehuis in te zien.

Zienswijze

Tot en met 23 mei 2024 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het Ontwerp-saneringsprogramma naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Daarnaast kunnen zienswijzen mondeling naar voren worden gebracht. Hiertoe kunt u een afspraak maken met de heer C. Bullens van de Milieusamenwerking De Kempen via 088 – 497 0443 of c.bullens@eersel.nl.