De gemeente Oirschot wil initiatieven op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency ondersteunen. Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen in de gemeente Oirschot, kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een bijdrage vragen van de gemeente. Hiervoor is de subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot opgesteld. 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Alle initiatieven die bijdragen aan energiebesparing, duurzame energie-opwekking of energie-efficiency kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Per initiatief worden organisatie-, proces- en advieskosten gesubsidieerd. De regeling is gepubliceerd en hier(externe link) in te zien.

Enkele voorbeelden van duurzame initiatieven:

  • een groep bewoners wil een energiecoöperatie oprichten, zonnepanelen op een bedrijfspand in de buurt leggen en daarvan de zonne-energie afnemen;
  • het opzetten van een energiebesparingscampagne in de eigen buurt;
  • het organiseren van een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen of woningisolatie met de buren;
  • gebruikers van een buurthuis of verenigingsgebouw willen het gebouw energiezuiniger maken;
  • omwonenden en leden van een sportvereniging willen een zonne-installatie op het clubgebouw;
  • buurtbewoner wil buurtgenoten helpen energie te besparen door informatiebijeenkomsten te organiseren;
  • een bewoner van Oirschot wil een duurzame beweging op gang brengen. Die bestaat uit actieve mensen die onbezoldigd duurzame projecten ondersteunen en realiseren met de eigen expertise.

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring: advieskosten (juridisch, financieel, technisch), communicatiekosten (zoals folders, uitnodigingen), organisatiekosten (zaalhuur). Kosten voor aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboilers of aanbrengen van woningisolatie komen niet in aanmerking voor subsidie. Daar zijn diverse andere financieringsmogelijkheden voor of ze verdienen zichzelf op termijn terug. Als er sprake is van gebouwen die een bijzondere maatschappelijke functie hebben, dan komen ook fysieke maatregelen ter bevordering van duurzaamheid in aanmerking voor subsidie, dus ook de kosten voor aanschaf en installatie.

Er worden geen projecten met een overwegend commercieel belang gesubsidieerd.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door iedereen, wonend of werkend binnen de gemeente Oirschot, die een duurzaam initiatief in de gemeente Oirschot wil starten. Aanvragen kunnen door een of meerdere natuurlijke- of rechtspersonen worden gedaan. De aanvrager is (mede)initiatiefnemer.

Het aanvraagformulier voor de subsidie kunt u downloaden via onderstaande knop.

Aanvraagformulier subsidie duurzame initiatieven