In juni 2023 heeft de gemeenteraad van Oirschot een belangrijk besluit genomen voor de toekomst van onze gemeente. De gemeenteraad gaf het college opdracht om te verkennen of een nauwere samenwerking met de gemeente Best, mogelijk zelfs een fusie, haalbaar is. Waar staan we in dit proces? En wat staat ons nog te wachten? 

Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling legt uit: “Als gemeente zijn we actief in veel samenwerkingsverbanden. Daarnaast staan we voor grote regionale uitdagingen, zoals de economische groei van de Brainportregio. Dit brengt positieve ontwikkelingen met zich mee, maar heeft ook invloed op zaken als woningbouw, onderwijs en verkeer. Door al die opgaven loopt de gemeentelijke organisatie tegen haar grenzen aan. Hierdoor schieten we, ondanks grote inspanningen, tekort in onze dienstverlening. Als we nu geen actie ondernemen, neemt dat tekort alleen maar toe.” 

Raadswerkgroep

In januari 2024 is een raadswerkgroep opgericht die de gemeenteraad adviseert en de besluitvorming regisseert. De raadwerkgroep bestaat uit alle fractievoorzitters van de Oirschotse politieke partijen. Raadslid Claud Leermakers is voorzitter van deze werkgroep. Ze vult aan: "Iedere maand ondervindt de gemeenteraad hoe lastig het is om als kleine gemeente grote uitdagingen aan te gaan. Een van de oorzaken is het personeelstekort binnen de gemeentelijke organisatie. Er ontstaan gaten, omdat het moeilijk is om mensen aan te trekken. Als gemeenteraad moeten we realistisch zijn, maar tegelijkertijd hebben we ook ambities om onze gemeente aantrekkelijker te maken.” 

Krachtenbundeling

Het besluit van de gemeenteraad komt niet uit de lucht vallen. In 2023 heeft onafhankelijk adviesbureau & Van de Laar een analyse uitgevoerd naar de samenwerkingsconstructie van de gemeente Oirschot. In het rapport stond een duidelijke conclusie: Oirschot is te kwetsbaar om alle opgaven en ambities te realiseren. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling: “Door de krachten te bundelen met de gemeente Best, kunnen we een sterke organisatie vormen die beter in staat is om opgaven te realiseren en medewerkers aan te trekken. Bovendien versterken we hiermee onze dienstverlening en zijn we een stevige gesprekspartner in de regio.” De gemeenten Best en Oirschot werken op veel vlakken al samen. Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein. “We merken dat onze visie vaak overeenkomt, dat er korte lijntjes zijn en dat  we elkaar goed weten te vinden.” 

Waar staan we nu?

De gemeente Best voert momenteel een quick scan uit om onder andere de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. In het najaar, wanneer de resultaten van de quick scan beschikbaar zijn, nemen beide gemeenteraden een besluit over de vervolgstappen. “Een belangrijk onderdeel van de vervolgstappen is het betrekken van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties”, vertelt Claud. “We luisteren naar wat leeft en nemen dat mee in onze besluitvorming over de toekomstige samenwerking.” Het definitieve besluit hierover is namelijk nog niet gevallen. Claud verduidelijkt: “Als de gemeenteraad van Best geen nut en noodzaak ziet voor een fusie, dan moeten wij opnieuw een koers bepalen. De positie van gemeente Oirschot staat dan nog steeds onder druk, waardoor een zelfstandige positie niet vanzelfsprekend is. Welke stap we ook zetten, één ding is zeker: we blijven trouw aan onze identiteit als monumentale, ondernemende en groene gemeente."

Raadslid Claud Leermakers
Claud Leermakers, voorzitter raadswerkgroep Oirschot de toekomst in (Fotograaf: Yvonne Vloemans Fotografie)
Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling Fotograaf: Suzanne Pijnenburg Fotografie
Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (Fotograaf: Suzanne Pijnenburg Fotografie)

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Kijk dan op www.oirschot.nl/toekomst. U kunt ook een e-mail sturen naar info@oirschot.nl onder vermelding van ‘Oirschot de toekomst in’.