Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. 

Nieuwe zitting gemeentelijk stembureau

Het centraal stembureau (CSB) verzoekt het gemeentelijk stembureau om opnieuw in openbare zitting bijeen te komen. Het CSB heeft het vermoeden dat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (GSB) een fout bevat. In rubriek 1 van het proces verbaal Na 31-1 is opgenomen dat de zitting van het GSB is aangevangen op 15 maart 2023 10:00 uur.

Het GSB zal deze mogelijk fout nader onderzoeken op 22 maart 2023 om 16:15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot.

Uitslagen Provinciale Staten 15 maart 2023

Voorlopige uitslag Provinciale Staten verkiezing in Oirschot:
PartijStemmenPercentage
VVD137213,9%
Forum voor Democratie1921,9%
CDA9169,3%
SP (Socialistische Partij)5595,7%
D665525,6%
GROENLINKS4484,5%
PVV (Partij voor de Vrijheid)5235,3%
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)6176,3%
50PLUS2282,3%
Partij voor de Dieren3023,1%
Lokaal Brabant3433,5%
ChristenUnie-SGP630,6%
Volt2142,2%
Belang van Nederland (BVNL)770,8%
BBB289529,3%
JEZUS LEEFT40,1%
AWP voor water, klimaat en natuur400,4%
Alliantie720,7%
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant400,4%
JA214184,2%

Uitslagen Waterschap De Dommel 15 maart 2023

Voorlopige uitslag Waterschap De Dommel in gemeente Oirschot
PartijStemmenPercentage
Water Natuurlijk173618,2%
VVD117712,3%
CDA119912,5%
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)7397,7%
50PLUs3283,4%
Werken aan Water3593,7%
AWP voor water, klimaat en natuur3914,1%
Partij voor de Dieren5585,8%
Bedrijfsbelangen280,3%
Belang van Nederland (BVNL)2412,5%
BBB273728,6%
Ouderen Appèl - Hart voor Water670,7%

Heeft u een vraag over de verkiezingen?

U vindt hieronder een lijst met veel gestelde vragen. Staat uw vraag daar niet tussen? Mail dan naar: verkiezingen@oirschot.nl. Wij helpen u graag.

Wanneer zijn de verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen?

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de provinciale staten en waterschappen.

Kan ik dit jaar ook vervroegd stemmen op maandag of dinsdag?

Nee, bij deze verkiezing kan er alleen op woensdag 15 maart worden gestemd.

Ik ben pas verhuisd naar een andere gemeente of ga dat zeer binnenkort doen. In welke provincie en voor welk waterschap kan ik dan stemmen?

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, worden ook uw stempassen bezorgd.

Welk soort identiteitsbewijs moet ik meenemen als ik wil stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempassen en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland;
 • een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument of een identiteitsbewijs uit een ander EU-land.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen, kan ik toch stemmen?

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna. Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart in bij de gemeente. Voor meer informatie zie “ Kunt u zelf niet stemmen?”.

Mijn identiteitsbewijs is gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen zonder handtekening.

U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Kan ik bij deze verkiezing ook per brief stemmen?

Het is niet mogelijk om bij deze verkiezing per brief te stemmen.

Kan ik bij deze verkiezing digitaal stemmen?

Het is niet mogelijk om digitaal te stemmen.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempassen.
 • Neem uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • p het stembureau levert u uw stempassen in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u twee stembiljetten. Eén voor de verkiezing voor de provinciale staten en een voor de verkiezing voor het waterschap. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • De stembiljetten neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw elk stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u elk stembiljet in de daarvoor bestemde stembus. Er staat er een voor de provinciale staten en een voor de waterschappen.

Wat kan ik doen als ik een vergissing maak op het stembiljet?

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Wat betekent een ‘blanco stem’?

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

Als u dat zelf wilt, mag u een selfie (‘stemfie’) maken, op voorwaarde dat u het stemgeheim van andere kiezers respecteert en hen niet hindert bij het uitbrengen van hun stem.

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe dwingen.

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?

U mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Voor mensen in een rolstoel is er minstens een stemhokje met een verlaagd schrijfblad. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen voor praktische hulp iemand meenemen in het stemhokje. Informatie over wat er geregeld is voor kiezers met een beperking, leest u op www.elkestemtelt.nl. In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen.

Ik heb een visuele beperking. Wat is er voor mij geregeld op het stembureau?

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen en is er minstens 1 leesloep met verlichting beschikbaar.

Waar vind ik informatie over de verkiezingen in gebarentaal?

In deze video’s van ProDemos vindt u informatie over de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT):

Ik ben analfabeet of ik spreek geen Nederlands, mag ik hulp krijgen in het stemhokje?

Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in het stemhokje. Wel mag buiten het stemhokje iemand u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Gelden er coronamaatregelen bij deze verkiezingen?

Op dit moment is er geen noodzaak tot het nemen van coronamaatregelen en hoeven gemeenten de stemlokalen dus niet in te richten met inachtneming van coronamaatregelen.

Wanneer worden de stemmen geteld?

Op 15 maart om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Hoe worden de uitslagen van de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen vastgesteld?

De vaststelling van de uitslag gebeurt per verkiezing, in een aantal stappen.

 1. Na het sluiten van de stemlokalen op 15 maart 21.00 uur, worden alle stemmen geteld. De leden van het stembureau tellen dan eerst het aantal toegelaten kiezers (de stempassen, kiezerspassen en volmachten). Daarna tellen ze de stembiljetten. Het stembureau legt de uitslag vast in een verslag. Dit heet een proces-verbaal. Let op: de uitslag die op basis van deze eerste telling bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.
 2. Op donderdag 16 maart houdt het gemeentelijk stembureau een openbare zitting. Daar worden alle processen-verbaal van de stembureaus in de gemeente gecontroleerd. Als er fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van de zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 3. Bij provinciale statenverkiezingen in provincies met meerdere kieskringen (Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg) stelt het hoofdstembureau de uitslag op kieskringniveau vast op maandag 20 maart. In provincies die uit 1 kieskring bestaan en bij waterschapsverkiezingen gaan de uitslagen van de gemeenten meteen naar het centraal stembureau.
 4. Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. Als er nog fouten zijn overgebleven in een of meer processen-verbaal, geeft het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau de opdracht om die fouten te corrigeren.
 5. Zo snel mogelijk maar niet eerder dan donderdag 23 maart 2023 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast.
 6. Per woensdag 29 maart treden de zittende leden van de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen af. Die dag is ook de eerste vergadering van de nieuwgekozen leden van de provinciale staten en de nieuwgekozen leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Mag ik aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Ook de media mag aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

Na het tellen van de stemmen maakt het stembureau een proces-verbaal op. Mag ik daar foto’s van maken?

U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s gemaakt worden van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Fout in de telling?

Provinciale Staten

Vermoed je dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten? Dan kun je dit melden bij het centraal stembureau (CSB).  Het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant moet de melding uiterlijk woensdag 22 maart om 09.00 uur ontvangen hebben.

Melding indienen bij het CSB van de provincie Noord Brabant 

Waterschappen

Denk je dat er mogelijk een fout zit in de telling van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Of bij het bepalen van de uitslagen van het gemeentelijk stembureau? Dan kun je dit melden bij het centraal stembureau (CSB). Het centraal stembureau van Waterschap De Dommel moet de melding uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 om 11.00 uur ontvangen hebben.

Melding indienen bij het CSB van Waterschap de Dommel 

Waar stem ik voor?

Provinciale statenverkiezingen

Bij de provinciale statenverkiezingen kiest u de leden van de provinciale staten. Deze leden worden ‘statenleden’ genoemd en zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij hebben een aantal belangrijke taken, waaronder:

 •  Het bepalen van de doelen en het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen ze milieuvergunningen aan bedrijven;
 •  Ook bepalen ze hoe er aan de doelen van de provincie wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is;
 • De statenleden controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten;
 • De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Taken waterschappen

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water.

De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. De waterschappen houden zich o.a. bezig met:

 • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
 • Het zuiveren van afvalwater;
 • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
 • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier.

Wie mag er stemmen?

Provinciale statenverkiezingen

Om te mogen stemmen bij de provinciale statenverkiezingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie over kiesgerechtigdheid bij de provinciale statenverkiezingen op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezingen

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen.

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

 • u moet 18 jaar of ouder zijn;
 • u mag niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
 • u moet volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) in een waterschap wonen.

Stemgerechtigdheid Oekraïense vluchtelingen

Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn maar wel voldoen aan de vereisten voor leeftijd en ingezetenschap, mogen alleen stemmen voor het algemeen bestuur als zij op de dag van kandidaatstelling in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet 2000 artikel 8 onder a, b, c, d, e of I (artikel B 2a van de Kieswet). Dat kan ook het geval zijn voor personen met een Oekraïense nationaliteit, mits zij over een verblijfstitel beschikken als bedoeld in artikel 8 onder a, b, c, d, e of I van de Vreemdelingenwet 2000.

Kijk voor meer informatie over kiesgerechtigdheid bij de waterschapsverkiezingen op de website van de Kiesraad.

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

De stemlokalen zijn open op woensdag 15 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur. U kunt bij deze verkiezingen niet op maandag of dinsdag uw stem uitbrengen.

Om te stemmen gaat u naar een stemlokaal in onze gemeente.

 • Gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3, Oirschot
 • Basisschool De Linde, Spoordonkseweg 1, Oirschot
 • Dorpshuis Hart van Spoordonk, Bernadettestraat 2, Spoordonk
 • O.b.s. De Korenbloem, Castaert 98, Oirschot
 • Buurtvereniging de Heikneuters, Koningshof 3, Oirschot
 • Gymzaal De Halm, Raffendonkstraat 21, Oirschot 
 • Groot Bijstervelt (huiskamer in Residence), Montfortlaan 12A, Oirschot 
 • De Kerk Oostelbeers, Kerkstraat 10, Oostelbeers
 • Kantine Beerse Boys, Sportparklaan 2A, Middelbeers
 • Ontmoetingscentrum ‘Ons Mevrouw’, Doornboomstraat 32, Middelbeers

Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Wat neem ik mee tijdens het stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Indien u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente.

Bent u uw stempas verloren, heeft u geen stempas ontvangen of zodanig beschadigd?

Heeft u geen stempas ontvangen, is deze zodanig beschadigd of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk, persoonlijk of digitaal. De gemeente maakt een vervangende stempas en stuurt die naar uw huisadres.

Schriftelijk

U kunt uiterlijk op 10 maart voor 17.00 uur schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen.

 • U vult het onderstaande formulier in en stuurt dit op naar: Gemeente Oirschot, team verkiezingen, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK  Oirschot.
 • Stuur een kopie van uw legitimatie mee met de aanvraag.

Persoonlijk

U kunt een vervangende stempas persoonlijk aanvragen bij de balie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis tot uiterlijk woensdag 14 maart 12:00 uur. Maak hiervoor een afspraak met het team verkiezingen via telefoonnummer 0499-583 333.

Digitaal (beschikbaar vanaf 22 februari)

U kunt uiterlijk op 10 maart vóór 17.00 uur digitaal een vervangende stempas aanvragen. Middels onderstaand link. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Kunt u zelf niet stemmen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan! Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen. Een gemachtigde kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt;
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn/haar eigen identiteitsbewijs laten zien.

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan de persoon die ik wil machtigen?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine-leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.

Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.

Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

KopieID-app downloaden

U kunt de link KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de balie van de gemeente of via onderstaand link downloaden. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • U levert het formulier in vóór vrijdag 10 maart om 17:00 uur bij het team verkiezingen. Maak hiervoor een afspraak, dit kan telefonisch op telefoonnummer 0499 -  583 333’
 • Of u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier per post naar: Gemeente Oirschot, t.a.v. team verkiezingen, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK, Oirschot. Vraag uw schriftelijke volmacht op tijd aan, zodat u deze ook op tijd binnen hebt. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen.
 • Of u mailt het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@oirschot.nl.
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs en van de gemachtigde bij het formulier toe.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.

De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Verzoek om bij volmacht te stemmen.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u in een andere gemeente binnen uw waterschap of provincie stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kunt u via onderstaand link downloaden of afhalen op het gemeentehuis. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn. Bij het verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden gevoegd.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk melden aan de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak met het team verkiezingen, dit kan telefonisch op telefoonnummer 0499-583 333. Bij het verzoek dient uw identiteitsbewijs te worden getoond.

Aanvraag voor een kiezerspas

Waar vind ik de uitslag van de verkiezingen?

De gemeente publiceert de processen-verbaal van de stembureaus en de totale uitslag zo snel mogelijk nadat deze zijn vastgesteld door het Gemeentelijk Stembureau op donderdag 16 maart. Daarnaast kunt u de uitslag vinden via de website van de Kiesraad nadat deze door de kiesraad geplaatst zijn.

Locaties verkiezingsborden/aanplakborden

In de gemeente Oirschot zijn op verschillende locaties verkiezingsborden/aanplakborden geplaatst, waarop politieke partijen hun campagneposter voor de aanstaande verkiezingen kunnen plakken. Het voorgeschreven formaat voor deze posters is A3 of A2.

De politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de posters. De gemeente Oirschot gaat er vanuit dat hierbij met respect voor andere partijen wordt gewerkt, dat wil zeggen dat er niet over elkaar wordt geplakt of posters worden beklad. Dit mag vanaf 1 februari 2023.

Regels voor het plakken van verkiezingsposters

 • Er mogen enkel posters worden geplakt op de aanplakborden die de gemeente heeft geplaatst. Het overzicht van de locaties van deze borden vindt u hieronder.
 • Op andere locaties mogen geen posters worden geplakt, behalve op eigen terrein.
 • Elke politieke partij mag per locatie 1 poster plakken.
 • Bij voorkeur niet te groot gezien het grootte aantal politieke partijen (A3 of A2).
 • Er mag niet over andere posters heen worden geplakt.
 • Er mogen enkel posters worden geplakt van politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.
 • De posters moeten goed kunnen worden verwijderd na de verkiezingen, zodat de borden bij een volgende verkiezing weer kunnen worden gebruikt. Gebruik dus een goede kwaliteit behangplaksel en geen andere hechtmiddelen.
 • Materiaal borden: aluminium.

Locaties verkiezingsborden/aanplakborden

 1. Oirschot: den Heuvel,  bij de brug van de A58.
 2. Oirschot: rotonde Oude Grintweg/Kempenweg, bij de brandweerkazerne.
 3. Oirschot: rotonde Bestseweg/Parallelweg,  op het grasveld bij de Drossaard.
 4. Oirschot: de Markt, tegen de kerk aan.
 5. Oirschot: rotonde Kempenweg/de Kemmer, bij het Laco sportcentrum.
 6. Oirschot: bocht Spoordonkseweg/Nieuwstraat, bij kindcentrum De Linde.
 7. Spoordonk: Spoordonkseweg/Bernadettestraat, bij de kerk (Bernadetteplein).
 8. Oostelbeers: Kerkstraat, ter hoogte van de kerk.
 9. Middelbeers: rotonde ’t Ven/Hertog Janstraat, tegenover het Doornboomplein.
 10. Middelbeers: bocht Vooreindseweg/Hoogdijk, ter hoogte van de Putstraat.
 11. Westelbeers: Voldijnseweg.

Stemhulp

Om de inwoners van de provincie Noord-Brabant te helpen bij het maken van hun stemkeuze zijn er 2 stemhulpen beschikbaar: StemWijzer en MijnStem. Met stellingen over lokale thema’s krijgt de kiezer snel inzicht in partijstandpunten.

De stemhulpen zijn te vinden op: Noordbrabant.stemwijzer.nl en Noordbrabant.mijnstem.nl

Processen Verbaal verkiezingen Provinciale Staten

Provinciale Staten

Vermoed je dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten? Dan kun je dit melden bij het centraal stembureau (CSB).  Het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant moet de melding uiterlijk woensdag 22 maart om 09.00 uur ontvangen hebben.

Processen Verbaal verkiezingen Waterschap De Dommel

Waterschappen

Denk je dat er mogelijk een fout zit in de telling van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Of bij het bepalen van de uitslagen van het gemeentelijk stembureau? Dan kun je dit melden bij het centraal stembureau (CSB). Het centraal stembureau van Waterschap De Dommel moet de melding uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 om 11.00 uur ontvangen hebben.