Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2022-2026

De raad op 22 februari 2022 voor te stellen om:

  1. Het uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2022-2026 vast te stellen;
  2. Het totaalbedrag van € 2.358.500 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve ‘Buitengebied in ontwikkeling’ € 225.263,-, de reserve Landschapsfonds (Stille Willegelden) € 591.450,- de reserve Ruimte voor Ruimte € 1.484.287, en bijdragen van derden €57.500,-.
  3. De reserve ‘Buitengebied in ontwikkeling’ op te heffen.
  4. De begrotingswijziging 2022 vast te stellen waarbij de portefeuillehouder gemandateerd is m.b.t. tekstuele aanpassingen. 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg, Gildeterrein

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg , Gildeterrein’ in procedure te brengen door het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te brengen;
  2. Gedeputeerde Staten verzoeken tot grenswijziging van het Natuurnetwerk Brabant.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Heistraat ong., Oirschot’

De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan 'Heistraat ong., Oirschot' ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststellen Voorkeursformaten voor bestandsopslag, Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot en het Handboek kwaliteitszorgsysteem

De documenten Voorkeursformaten voor bestandsopslag, Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot en het Handboek kwaliteitszorgsysteem vast te stellen.