Aanvraag subsidie tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Covid-19    

Een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een bijdrage in het kader van de regeling ´specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving´.


Jongeren en covid-19    

Kennisnemen van de wijze waarop we jongeren ondersteunen gedurende de coronacrisis.
Regioproject 'Drugs, wat doet het met jou?'    Het college neemt kennis van het uitvoeringsplan regioproject 'Drugs, wat doet het met jou?' en informeert de raad hierover. 

Een compensatievergoeding voor De Vier Gewesten, uitvoerder van het leerlingenvervoer  

 1. . De Vier Gewesten over de periode 16 december 2020 tot 1 maart 2021 een compensatievergoeding te verstrekken van 70% op basis van een voor 2020-2021 'gemiddelde normale periode' met inachtneming van het aantal dagen dat daadwerkelijk het vervoer zou plaatsvinden;
 2.  Aan het verstrekken van de compensatievergoeding voorwaarden te verbinden.

Evaluatie prestatieafspraken Museum de Vier Quartieren 2020-2021    

Raadinformatiebrief vaststellen

  Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten  

  1.  kennis te nemen van de informerende notitie Raadsvragen en -opmerkingen naar aanleiding van concept-beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten.
  2. kennis te nemen van de informerende notitie Vraag & antwoord informatiebijeenkomsten oktober 2020.
  3. de 'Nota van inspraakreacties concept-beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten' vast te stellen.
  4. de verbeterde versie van de eerder vastgestelde (concept-)beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Oirschot vast te stellen.
  5. te besluiten om de raad (naar analogie van de voorhangprocedure als bedoeld in artikel 169 lid 4 Gemeentewet) actief te informeren over voornoemde verbeterde versie van de eerder vastgestelde (concept-) beleidsregels.
  6. daartoe bijgevoegde raadsinformatiememo vast te stellen, die als basis dient voor de opiniërende raadsbijeenkomst van 23 maart 2021, waarin de raad haar eventuele wensen en bedenkingen ter zake met het college kan delen.

  Vaststelling Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Kempengemeenten en PFAS 2020    

  1. Vaststelling van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Kempengemeenten en PFAS.
  2.  de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden te erkennen.
  3. de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer van 2002 in te trekken.
  4. de provinciale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer PFAS 2020 (nr.: 0462683.100) vast te stellen.
  5. de bevoegdheid voor het accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten als milieu hygiënische kwaliteitsverklaring neer te leggen bij het college van B&W.

  Inventarisatie oneigenlijk gebruik gemeentegrond    

  Raadsinformatiebrief vaststellen


  Verbetermaatregelen kruispunt Moorland - De Rijt - Eindhovensedijk  

   In te stemmen met de in dit voorstel benoemde verbetermaatregelen en deze te realiseren.


  Organisatie Tweede Kamerverkiezingen 2021    

  Benoemen van de nieuwe stembureauleden conform bijlage