Visitatiecommissie sociaal domein

 1. Kennisnemen van de oplegger (informatienotitie, bijlage 1), en van het rapport van de visitatiecommissie zelf (bijlage 2);
 2. in te stemmen met de bestuurlijke reactie vanuit Oirschot op het rapport (bijlage 3);
 3. in te stemmen met het openbaar maken van het rapport na toevoeging van de bestuurlijke reactie.

Contracteren jeugdhulp 2021, fase 2

 1. In te stemmen met de inkoopplannen voor de volgende vormen van ondersteuning op basis van de Jeugdwet (bijlagen 1 en 2):
  a. Crisishulp
  b. Dagbehandeling groep
 2. In te stemmen met de systematiek van financiering dagbehandeling groep en crisishulp in het kader van de Jeugdwet en de wijze van onderlinge verrekening tussen gemeenten, conform bijlage 3.
 3. In te stemmen met het mandateren van besluitvorming van de voorlopige en definitieve gunning van crisishulp in het kader van de Jeugdwet aan de directeur Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven.
 4. In te stemmen met het mandateren van de directeur Sociaal Domein ten behoeve van de ondertekening van alle contracten in het kader van de Jeugdwet.

Subsidieaanvraag museum Kruysenhuis 2020

 1. Het subsidieverzoek voor 2020 van € 6.000,00 van Museum Kruysenhuis af te wijzen.
 2. Akkoord te gaan met de definitieve subsidievaststelling voor 2018 van € 10.210,00 voor Museum Kruysenhuis.

Klimaatmonitor: evaluatie Kempen klimaatvisie

 1. Het volgende standpunt in te nemen t.o.v. de aanbevelingen uit de klimaatmonitor:
  a. Het college is voornemens op korte termijn het ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad van Oirschot (raadsvergadering 21 april 2020).
  b. Het college is niet voornemens een subsidieverordening in te stellen, gericht op het stimuleren van energiebesparing en zonnepanelen op woningen.
  c. Het college is voornemens de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.
 2. De gemeenteraad te informeren over de klimaatmonitoring middels een raadsinformatiebrief. Daarin wordt een toevoeging gedaan inzake Westfields.
 3. Met de toevoeging dat we vanuit Omgevingsvisie het jaar 2040 hanteren en dat we nog wijzen op ontwikkelingen zoals op Westfields.

Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek tot handhaving De Bollen 6

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit niet te herroepen en niet over te gaan tot het vergoeden van de proceskosten.

Bestuurlijke verantwoording basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG, Grootschalige Topografie BGT en Ondergrond BRO 2019

De verantwoordingsrapportages 2019 over de basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG, Grootschalige Topografie BGT en Ondergrond BRO vast te stellen.

Definitieve vaststelling collegeverklaring bij de IT-audit 2019

De definitieve collegeverklaring vast te stellen en te ondertekenen.

Aanwijzing bestuurlijk vertegenwoordiger in ODZOB

Wethouder Ad van Beek aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente in de ODZOB.