Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2021    

  1. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021;
  2. De Beleidsregels bijzondere bijstand 2019 in te trekken met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Verordening en Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Oirschot 2021  

  1. Het college stelt voor aan de raad om de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oirschot 2021’ vast te stellen en de ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Oirschot 2014’ in te trekken.
  2. De ‘Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Oirschot 2021’ vast te stellen én in te laten gaan na vaststelling van de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oirschot 2021’ door de gemeenteraad.
  3. De ‘Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Oirschot 2016', gelijktijdig in te trekken.

Gewijzigde huurcompensatie buitensportvereniging tijdens corona    

  1. Akkoord te gaan met een extra korting van 5% op de huur voor de buitensportverenigingen voor het vierde kwartaal van 2020 ivm Covid-19 conform de TVS2-regeling
  2. We compenseren de buitensportverenigingen voor het eerste kwartaal van 2021 hoger als blijkt dat de TVS-regeling voor Q1-2021 meer is dan 40%
  3. Onder voorwaarde dat de corona maatregelen voortduren na 1 april 2021, compenseren wij de buitensportverenigingen conform de compensatieregelingen van het Rijk.

Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat    

Kennisnemen van de stand van zaken van de MRE Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat


MRE regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat 2e tranche    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Burgerparticipatie    

  1. Kennisnemen van de brochure Denktank Burgerparticipatie
  2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen

Ondernemersfonds Oirschot    

Raadsinformatiebrief vaststellen


MEMO gemeenteraad - ambtshalve wijzigingen Ekerschot-Noord    

In te stemmen met memo en deze naar de raad te sturen ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord' in de besluitvormende raadsvergadering van 30 maart 2021
 

Raadsinformatiebrief Kromvensedijk    

het college bekrachtigt in deze vergadering de op 19 maart 2021 vastgestelde, hierbij gevoegde en reeds verzonden raadsinformatiebrief.


Raadsinformatiebrief toezending eindrapportage onderzoek ongelijkvloerse kruising bij Wilhelminakanaal met A58.    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Incidentregister 2020 

Kennisnemen van Het overzicht van alle meldingen met betrekking tot informatieveiligheid en privacy in 2020 vastgelegd in het incidentregister.

Definitieve vaststelling collegeverklaring bij de IT-audit 2020    

De definitieve collegeverklaring vast te stellen en te ondertekenen. 

Archivering tekstberichten    

Kennisnemen van VNG Ledenbrief over Archivering tekstberichten