Gesubsidieerd peuteraanbod

 1. In te stemmen met de eerste wijziging van de Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Oirschot 2022 conform inliggend concept.
 2. Deze wijziging in werking te laten treden op 1 april 2022.

Verlenging contract LEV-groep

 1. Instemmen met het addendum om het contract met LEV te verlengen van 1 april 2022 tot 1 april 2024.
 2. Instemmen met het toepassen van indexering vanaf 1 april 2022.

Oekraïense vluchtelingen

 1. Besluit te bekrachtigen de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
 2. Portefeuillehouder te mandateren, de opvolgende, door de Veiligheidsregio opgestelde, raadsinformatiebrieven met betrekking tot de Oekraïense vluchtelingen door te leiden naar de gemeenteraad.

Schetsontwerp verbindingsweg bushaltes Kempenweg

 1. Kennis te nemen van de afwegingsnotitie “varianten bushaltes Kempenweg Oirschot” d.d. 1 september 2021 en de op basis hiervan gevoerde correspondentie en gesprekken over de locatie van de bushaltes aan de Kempenweg.
 2. Het schetsontwerp van de verbindingsweg op het punt van de bushaltes aan de Kempenweg ongewijzigd te laten.
 3. Betrokken partijen te informeren over dit besluit.
 4. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Stichting Visit Oirschot - Begroting 2022

 1. Aan stichting Visit Oirschot een subsidie voor het jaar 2022 te verlenen ter grootte van € 122.771,-;
 2. Aan stichting Visit Oirschot mede te delen dat gemeente Oirschot graag aanpassing van de raadskelder ziet en hierover nader in gesprek gaat met de stichting.

Jaarverslag afdeling VTH de Kempen 2021

 1. Het jaarverslag VTH de Kempen 2021 vast te stellen;
 2. Het jaarverslag middels bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname aan te beiden aan de gemeenteraad en vóór 1 mei toe te sturen aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie.

Opnieuw verbinden GRSK; ontvlechten P&O

 1. Het college neemt een voorlopig besluit om de P&O werkzaamheden die door de GRSK voor de gemeente Oirschot worden uitgevoerd onder te brengen bij de nieuw te vormen P&O afdeling van de GRSK. Dit voorlopig besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de gemeente Oirschot. De dekking vindt binnen de bestaande budgetten plaats.