Tijdelijk huurtarief Oirschot Vooruit    

 1. tot de nieuwe afspraken zijn vastgelegd houden we vast aan het voor de renovatie overeengekomen huurbedrag incl indexatie.
 2. portefeuillehouder informeert de vereniging
 3. de raad via een Rib in deze te informeren

Beleidsregels TONK    

De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vast te stellen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.


Museum de Vier Quartieren  

 1.  Instemmen met het Businessplan
 2. Instemmen met de begroting 2021-2022 als basis voor de te leveren prestatieafspraken.
 3. Het museum, op basis van artikel 4:23, derde lid onder a van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en ons erfgoedbeleid per 1 januari 2022 incidenteel voor 1 jaar een bedrag a € 30.000,- beschikbaar te stellen onder de voorwaarden: - Dat het museum een slag maakt in cultureel ondernemerschap: * Professionalisering van de organisatie * Het museum moet als grootste erfgoedorganisatie de regierol pakken in samenwerking op erfgoed gebied met alle andere erfgoedclubs * Bezoekersaantal in dit jaar naar minimaal 6.000 brengen * Meer eigen inkomsten genereren - Dat het museum aansluit bij de gemeentelijke doelstelling Oirschot te profileren als hét levende erfgoeddorp van de Brainportregio. - Dat het museum en de gemeente ieder kwartaal de afgesproken doelstellingen evalueren. En dat t.a.v. deze voorwaarden het voorbehoud geldt dat coronamaatregelen de uitvoering van de prestatieafspraken niet onmogelijk maken.
 4. In gesprek te gaan met Museum de Vier Quartieren om bij goede resultaten van de prestatieafspraken in 2022 te bepalen onder welke voorwaarden een hogere structurele vorm van subsidiering mogelijk is vanaf 1 januari 2023

Jaarverslag afdeling VTH de Kempen 2020  

 1. het jaarverslag VTH de Kempen 2020 vast te stellen;
 2. het jaarverslag middels bijgevoegde raadsinformatienota ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en vóór 1 mei toe te sturen aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie.

Vernummering Peperstraat in Oirschot    

 1. De bestaande huisnummers aan de Peperstraat in Oirschot vernummeren, zoals aangegeven op de als bijlage bijgevoegde kaart, en waar nodig ruimte reserveren voor toekomstige nieuwe huisnummers.
 2. Instemmen met de in dit voorstel verwoorde ambtelijke reactie op de ontvangen zienswijzen.
 3. De bewoners hierover per brief informeren en aankondigen dat de daadwerkelijke huisnummerbesluiten op of omstreeks 1 juni 2021 zullen worden genomen. 4. Als uw college besluit tot aanpassing van de tegemoetkoming in de kosten (aanpassing van de Uitvoeringsvoorschriften), deze gewijzigde tegemoetkoming met terugwerkende kracht aan de betrokken bewoners van de Peperstraat toekennen.

Vestigen zakelijk recht t.b.v. nieuwe hoogspanningstracé    

 1. In te stemmen met de conceptovereenkomst inclusief bijbehorende percelenkaart tot vestiging van een opstalrecht: a. Met daarin opgenomen op basis van de percelenkaart: • Een éénmalige vergoeding van € 61.195,56 voor het recht van opstal; • Een vergoeding van € 18.515,60 voor het beschikbaar stellen van werkterreinen tijdens de aanleg van het nieuwe hoogspanningsnetwerk. b. Waarbij alle notariële kosten, voor rekening komen van TenneT, inclusief eventuele kosten voor een volmacht.
 2. Wethouder Langens te machtigen om akkoord te gaan met eventuele wijzigingen van de percelenkaart en de daaraan gekoppelde vergoedingen.

VNG ledenbrief: Data delen en open maken  

 1. Kennisnemen van de ledenbrief van VNG waar in wordt gegaan op de VNG visie “Van open data naar samen data delen” en van het visiedocument van open data naar samen data delen.
 2. Raadsinformatiebrief vaststellen