Pilot Lotingsysteem

  1. Ter bekrachtiging van het besluit op 1 april 2022 de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Green Deal Zorg MRE

  1. In te stemmen met deelname aan en ondertekenen van de overeenkomst aangaande Green Deal Zorg MRE;
  2. De burgemeester een volmacht te laten verlenen aan wethouder Langens om de overeenkomst van de Green Deal Zorg MRE te ondertekenen;
  3. De kosten voor uitvoering van de Greendeal Zorg MRE voor de duur van 3 jaar ten hoogte van € 4.000,- te dekken uit het budget uitvoeringsprogramma energiebeleid;
  4. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabantopdracht te geven bij zorgpartijen die deelnemen aan de Green Deal Zorg MRE niet te handhaven op grond van de Wet Milieubeheer (WM) en de Energie Efficiency Directive (EED).

Vaststellen Verantwoordingsrapportages 2021 Basisregistraties

  1. De verantwoordingsrapportages 2021 over de basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG, Grootschalige Topografie BGT, Ondergrond BRO en de waardering onroerende zaken WOZ, vast te stellen en de beide verklaringen te ondertekenen.

Reglement BLO

  1. Voornemen tot vaststellen van het reglement Bijzonder Lokaal Overleg (BLO).