Raadsinformatiebrief huurovereenkomst Oirschot Vooruit    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Voorlopige jaarrekening 2020 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening de Fransman 11'    

  1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening de Fransman 11’’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening de Fransman 11’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGFRANSMAN11-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
  3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

Schoolstraat 5 Oostelbeers, ijssalon en bed and breakfast 't Bakhuis    

  1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het inpandig verschuiven van de detailhandelsfunctie (binnen de reeds bestemde m2 aan detailhandel op het perceel) en het toevoegen van een bed and breakfast in het bakhuis op de locatie Schoolstraat 5 in Oostelbeers middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik.
  2. binnen de detailhandelsbestemming is geen gelegenheid toegestaan tot nuttigen van etenswaren/ijs/drinken, dus geen tafels, stoelen banken etc.;
  3. Een geldigheidstermijn van 1 maand aan het principebesluit te verbinden. Binnen deze periode van 1 maand moet initiatiefnemer een concreet verzoek (omgevingsvergunning) indienen binnen de door het college gestelde kaders, anders vervalt de toezegging voor principemedewerking.

Vaststellen handboek vervanging archiefbescheiden Omgevingsvergunningen 2010-2016 en vaststellen Besluit tot vervanging Omgevingsvergunningen 2010-2016  

  1. Het Handboek vervanging archiefbescheiden Omgevingsvergunningen 2010-2016 vast te stellen
  2. Het besluit tot vervanging van Omgevingsvergunningen 2010-2016 vast te stellen