Vaststelling beleid en uitvoeringsvoorwaarden Social Return 2022 

 1. Het “Beleid Social Return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant” vaststellen.

 2. De “Uitvoeringsvoorwaarden Social Return gemeente Oirschot” vaststellen voor alle nieuwe aanbestedingen en contracten vanaf datum besluit college op dit dossier (bijlage 2).

Convenant Kempen Interventie Team 2021-2026

 1. Het Convenant Kempen Interventie Team 2021-2026 vaststellen en ondertekenen.

Update noodopvang asielzoekers

 1. De raadsinformatiebrief vaststellen.

Raadsinformatiebrief plaatsing merkbeeld gele O

 1. De raadsinformatiebrief – ter bekrachtiging van het besluit van 14 april 2022 – vaststellen.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Heistraat ong., Oirschot’

 1. Instemmen met de ‘Nota wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Heistraat ong., Oirschot’;
 2. Het bestemmingsplan 'Heistraat ong., Oirschot' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPOIHEISTRHOFVSOLM-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vaststellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

1e wijziging algemene verklaring van geen bedenkingen

De raad voorstellen om: de 1e wijziging algemene verklaring van geen bedenkingen vast te stellen.

Bestaand gebruik bedrijfswoning op de 1ste verdieping aan Den Heuvel 3-27 wijzigen naar 4 appartementen waarvan 3 appartementen bedoeld zijn voor sociale huursector

1. In principe medewerking verlenen aan het tijdelijk wijzigen van het bestaand gebruik van een bedrijfswoning in het pand aan Den Heuvel 3-27 in Oirschot naar vier appartementen (waarvan drie appartementen in de sociale huursector) middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat:

 • Drie appartementen gebruikt moeten worden als goedkope sociale huurappartementen met een maximale huurprijs zoals opgenomen in de ‘regionale begrippenlijst wonen’ van de metropool regio Eindhoven;
 • De omgevingsvergunning wordt verleend voor maximaal 10 jaar;
 • De benodigde extra parkeerplaatsen (7 stuks) op eigen terrein gerealiseerd worden;
 • Een aantoonbare investering gerealiseerd wordt in de verduurzaming van het bestaande pand;
 • Er een omgevingsdialoog wordt gevoerd. 

2. Afwijken van de ‘Beleidsregel omgevingsvergunning kruimelgevallen’ om voorliggend verzoek mogelijk te maken.

3. Met de initiatiefnemer onder mandaat een anterieure overeenkomst gesloten wordt waarin het verhaal van kosten en planschade is vastgelegd.

4. Vaststellen van bijgevoegde brief aan verzoeker.