Update noodopvang asielzoekers

De raadsinformatiebrief - ter bekrachtiging van het besluit d.d. 21 april 2022 - vast te stellen.

Brief aan staatssecretaris Van Ooijen over uitstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Kennisnemen van de brief namens de regio aan de staatssecretaris over het uitstellen van de invoering van het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel voor beschermd wonen.

Informatieverstrekking Mobiliteitsplan Oirschot

De inhoud van raadsinformatiebrief vast te stellen, waarbij een tekstuele aanpassing plaatsvindt, portefeuillehouder in deze gemandateerd

Zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie Reisdocumenten 2021

Vaststellen dat de jaarlijkse zelfevaluatie Reisdocumenten en zelfevaluatie BRP 2021 is uitgevoerd en de hiervoor bestemde uittreksels te ondertekenen.