Rapport visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

De bijgevoegde raadsinformatiebrief is, met aanvulling, vastgesteld; portefeuillehouder is gemachtigd ten aanzien van de aanvulling.

Oprichting van een definitief Kempen Interventie Team

 1. In te stemmen met het definitief opzetten van Kempen Interventie Team (KIT);
 2. Hiervoor een kwartiermaker aan te stellen;
 3. Het reserveren van structurele middelen voor een teamleider van het KIT mee te nemen in het proces rondom de Kadernota 2021 en bij VTH capaciteit te reserveren voor deelname aan het KIT;
 4. De raad te informeren over de oprichting van een definitief KIT middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Monitor Sociale Leefomgeving Q4 2019

De bijgevoegde raadsinformatiebrief is vastgesteld.

Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving nummer 2, april 2020

De bijgevoegde raadsinformatiebrief is vastgesteld en aan te vullen met een item over de leefbaarheidsplannen, portefeuillehouders Langens en Machielsen zijn gemachtigd ten aanzien van de aanvullende tekst.

Leefbaarheidsplannen 2020

 1. Instemmen met het kader samenwerking leefbaarheidsnetwerken en gemeente.
 2. Akkoord gaan met de voorgestelde ondersteuning van de leefbaarheidsnetwerken.
 3. Info naar de raad via de nieuwsbrief sociale leefomgeving.

Projectfinanciering inzet Huis van de Brabantse Kempen voor de gebiedsontwikkeling Levende Beerze

Aan de raad wordt voorgesteld:

 1. In te stemmen met voortzetting inzet Huis voor de integrale coördinatie en overkoepelende communicatie van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze in 2020.
 2. Hiervoor een uitvoeringsbudget € 5.024,38 beschikbaar te stellen uit de reserve ruimte voor ruimte.

Vaststellen Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied

Aan de raad wordt voorgesteld:

 1. Het regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk handelingsperspectief en koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven samenwerkende gemeenten vast te stellen.
 2. Dit streefbeeld als kader te hanteren bij het (indien relevant) actualiseren van de gemeentelijke omgevingsvisie.
 3. In te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit gezamenlijke streefbeeld.

Met tekstuele aanpassing in het raadsvoorstel; portefeuillehouder is gemachtigd ten aanzien van de tekst.

Beantwoording brieven KHN afdeling Oirschot - De Beerzen, Vekabo en AB InBev inzake ondernemersondersteuning

In te stemmen met bijgaande beantwoordingsbrieven aan KHN afdeling Oirschot - De Beerzen, Vekabo en AB InBev.

Raadsinformatiebrief over woningbouwprogramma, woonbehoeftenonderzoek 18- tot 35-jarigen en beleidsvisie geschikt wonen voor ouderen.

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen, met tekstuele aanpassingen.

Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een last onder dwangsom wegens het met het vigerende bestemmingsplan strijdige gebruik op het perceel Pandgat 17 te Oirschot

 1. de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten.

Voorbereidingskrediet planuitwerking Verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk

De raad verzoeken om het in de programmabegroting 2020 gereserveerde voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het ontwerpen van de verbindingsweg Kempenweg – Eindhovensedijk, het voorbereiden en doorlopen van de voor de aanleg benodigde ruimtelijke- en vergunningenprocedures alsmede het voorbereiden van de definitieve besluitvorming over de aanleg. Met tekstuele aanpassing in het raadsvoorstel; portefeuillehouder is gemachtigd ten aanzien de aanpassing.

Intrekken inkoop jeugdhulp 2021

In te stemmen met het intrekken van de aanbesteding 2021 voor 2e lijns zorg- en ondersteuningsproducten Jeugd en deze een jaar uit te stellen.

Aangepaste tekst inkoop jeugdhulp t.b.v. nieuwsbrief SD

Akkoord gaan met de aangepaste tekst t.b.v. plaatsing in de nieuwsbrief SD.

Handhavingsprocedures Kromvensedijk 4 te Oost- West- en Middelbeers

 1. Kennis te nemen van het overzicht van de diverse handhavings-procedures;
 2. De aangevraagde omgevingsvergunning voor de inrit/uitweg te weigeren;
 3. Kennis te nemen van het rapport van bureau Staro, Erik van der Staak, inzake aantasting van natuurwaarden op het perceel;
 4. In te stemmen met de inhoud van bijgaande last onder dwangsom en onder weerlegging van de daartegen ingediende zienswijzen.