Governancestructuur Samen voor Jeugd

 1. Instemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst SvJ als samenwerkingsconstruct vanaf 1 juni 2022 conform bijgevoegde ‘Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd’ (SOK SvJ) inclusief de daarbij behorende bijlagen. De SOK SvJ heeft een duur voor onbepaalde tijd (bijlage 1), maar kan na twee jaar jaarlijks worden beëindigd per 1 januari.
 2. Instemmen met mandaatverlening aan de bestuurlijke stuurgroep SvJ om namens de gemeente Oirschot te beslissen tot het wijzigen van de bijlage overlegstructuur SvJ onder de voorwaarde dat die wijziging past binnen de kaders die de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de SOK SvJ hebben vastgesteld.
 3. Instemmen met machtiging geven aan de voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep om namens de gemeente Oirschot de wijziging van de bijlage overlegstructuur SvJ als bedoeld in beslispunt 2 te paraferen.
 4. De kostenstructuur voor de Governance SvJ vaststellen en de bijbehorende individuele bijdragen per jaar voor de gemeente Oirschot (bijlage D van de SOK SvJ).
 5. De Position Paper Samen voor Jeugd (bijlage A van de
  SOK SvJ) vaststellen.
 6. Transformatieplan Samen voor Jeugd 2022-2025 vaststellen.
 7. Instemmen met de meerjarenbegroting (budget) voor het projectvoorstel van het Transformatieplan.
 8. Instemmen met de meerjarenbegroting (budget) voor het projectvoorstel Data op Orde.
 9. Vaststellen de bijgevoegde Regiovisie Bovenregionale Samenwerking.
 10. Vaststellen, door het college en de burgemeester ieder voorzover bevoegd, het
  Mandaatbesluit SOK SvJ Oirschot 2022.
 11. Kennisnemen van het informerend memo met betrekking tot de programmakosten Samen voor Jeugd 2021.

InnovA58 aquaduct en tussenstand i.v.m. stikstof

 1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

RIB stand van zaken energiebeleid

 1. De raadsinformatiebrief met tekstuele aanvulling vaststellen, portefeuillehouder is gemandateerd.

Beslissing op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan t.b.v. B&B en streekwinkel Schoolstraat OWMiddelbeers

 1. Beslissing op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan t.b.v. B&B en streekwinkel Schoolstraat 5 en 5A OWMiddelbeers

Oneigenlijk gebruik grond van buren van TV Fidote

Een extra bepaling opnemen in de erfpachtovereenkomst met Tennispark Fidote waaruit volgt dat de gemeente de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het oplossen van het oneigenlijke gebruik van de grond van de buren.

Beheerovereenkomst fietsbrug in de Eindhovensedijk - Oirschotsedijk over de verlengde Spottersweg

 1. Instemmen met het aangaan van de beheerovereenkomst voor het beheer van de fietsbrug in de Eindhovensedijk - Oirschotsedijk over de verlengde Spottersweg.

Governance GRSK

 1. Het behouden van de huidige klassieke GR met het instellen van bestuurscommissie t.b.v. de afdelingen SSC, MD en VTH.
 2. Ten behoeve van de afdelingen SSC, MD en VTH het behouden van de huidige staf GRSK
 3. Akkoord te gaan met het voorstel om de GR te wijzigen en opdracht te geven om de ambtelijke voorbereiding daarvan in gang te zetten.