Monitor Q4 2020 en Nieuwsbrief nr. 6 - april 2021

Raadinformatiebrief vaststellen

Inkoop jeugdhulp 2022

Raadsinformatiebrief vaststellen

Samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021  

 1. In te stemmen met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021 ter vervanging van de eerder vastgestelde samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021.
 2. In te stemmen met het aangepaste volmachts- annex machtigingsbesluit.

Planning besluitvorming Landschapskwaliteitsplan    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en (huis)nummering gemeente Oirschot  

 1. De 'Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en (huis)nummering gemeente Oirschot' vaststellen;
 2. De 'Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en (huis)nummering gemeente Oirschot', vastgesteld 5 juni 2018, intrekken.

Uitvoeringsbeleid evenementen Oirschot 2021    

 1. het Uitvoeringsbeleid evenementen Oirschot 2021 vaststellen; en
 2.  het Uitvoeringsbeleid evenementen Oirschot 2019 intrekken.

Zoekgebied zonne-energie Kriekampen    

 1. Kriekampen aan te wijzen als zoekgebied voor zonne-energie.
 2. Zoekgebied Kriekampen open te stellen van 2 juni 2021 tot en met 30 september 2021 (4 maanden).
 3.  Alleen zonnepark(en) in zoekgebied Kriekampen toe te staan die bestaande groenstructuren en landschapselementen respecteren, behouden en waar mogelijk versterken.
 4.  Een budget toe te kennen van € 71.400 ten behoeve van het zoekgebied Kriekampen.
 5. Dit budget (€ 71.400) te dekken uit de reserve beleidsprogramma 2018-2022.

Brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake zorgvuldige verbreding A58    

 1.  De Minister te informeren over het raadsbesluit van 20 april 2021 en de daarbij horende uitkomsten van het onderzoek naar de kosten van een aquaduct bij de Wilhelminapassage te Oirschot om hierover overleg te hebben; portefeuillehouder is gemandateerd ter zake de tekst;
 2. De raad hiervan in kennis te stellen door middel van raadsinformatiebrief.

Rapportage verkeersveiligheid Oirschot    

Raadsinformatiebrief vaststellen
 

Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk    

 1. Vast te stellen het schetsontwerp verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk met bijbehorende uitgangspuntennotitie en participatieverslag.
 2. Aan de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 2.950.000 (excl. btw) voor de uitvoering van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk. 3. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2021.

Raadsinformatiebrief uitstellen evaluatie veehouderijbeleid en VAB beleid    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Zienswijze concept vastgestelde begroting GRSK 2022    

 1.  Geen zienswijze in te dienen op de vastgestelde begroting GRSK 2022 
 2. In te stemmen met de concept vastgestelde begroting GSRK 2022